S T A T U T

CENTRA ZA SOCIJALNI RAD »KNIĆ« U KNIĆU           

          

            I  Opšte odred

                                                             Član 1.

            Statutom Centra za socijalni rad »Knic « u Knicu  (u daljem tekstu;Centar) uređuje se: pravni položaj i odgovornost za obaveze, naziv, sedište i pečat, zastupanje i predstavljanje delatnost, organi Centra, saradnja sa sindikatom, planiranje rada i razvoja, načina sticanja i raspoređivanja sredstava, poslovna tajna, obaveštavanje radnika, opšti akti, narodna odbrana, zaštita prava radnika.

                                                             Član 2.

            Centar obavlja poslove socijalne zaštite i socijalnog rada, poslove zaštite porodice, pomoć porodici, poslove starateljstva i druge poslove predviđene zakonom i drugim propisima.

            II Pravni položaj i odgovornost za obaveze

                                                            Član 3.

            Centar je ustanova koja ima svojstvo pravnog lica i obavlja delatnost od opšteg interesa sa pravima, obavezama i odgovornostima koji proističu iz Ustava, Zakona , Odluke o osnivanju i ovog Statuta.

            Centar za svoje obaveze odgovara svim svojim sredstvima i imovinom kojom raspolaže.   Sredstva i imovina Centra namenjena korisnicima socijalne zaštite ne mogu biti predmet izvršenja.

                                                            Član 4.

            U pravnom prometu Centar istupa u svoje ime i za svoj račun u okviru delatnosti utvređenih Zakonom, Odlukom o osnivanju, Statutom i drugim opštim aktima.

            III Naziv, sedište i pečat

                                                           Član 5.

            Naziv ustanove je: Centar za socijalni rad »Knic « u Knicu .

            Sedište ustanove je u Knicu.

                                                            Član 6.

            Odluku o promeni naziva, sedišta i delatnosti ustanove donosi Upravni odbor, uz saglasnost osnivača.

                                                            Član 7.

            Centar ima svoj pečat, okruglog oblika, prečnika 32 mm, u čijoj sredini je grb Republike Srbije i sadrži sledeći tekst: Republika Srbija, Centar za socijalni rad »Knic« u Knicu.

            Pečat je ispisan na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

            Centar ima i štambilj  pravougaonog oblika na kome je ispisan tekst: Republika Srbija, Centar za socijalni rad »Knic« u Knicu , broj_____, datum____ .

                                                            Član 8.

            Pečat i štambilj predaju se nadležnim zaposlenim  na rukovanje od strane direktora Centra. Zaposleni zaduženi za rukovanje pečatom i štambiljem su lično odgovorni za  njihovo čuvanje, a nakon upotrebe dužni su ih držati zaključane.

            Samo direktor Centra može odobriti da se štambilj i pečat mogu uzeti i upotrebiti van prostorije u kojoj se čuvaju.

            IV Zastupanje i predstavljanje

                                                            Član 9.

            Ustanovu zastupa i predstavlja direktor, bez ograničenja.

            Direktor je ovlašćen da u ime Centra zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa Centar pred sudovima i drugim organima.

                                                            Član 10.

            U slučaju odsutnosti ili privremene sprečenosti direktora, Centar zastupa lice koje direktor odredi.

                                                             Član 11.

            Direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugim licima pismeno punomoćje za preduzimanje pravnih radnji, u skladu sa zakonom.

            Punomoćnik zastupa ustanovu u granicama ovlašćenja.

            V   D e l a t n o s t

                                                            Član 12.

            Centar obavlja delatnost, odnosno poslove kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana, odnosno zadovoljavanje njihovih potreba utvrđenih zakonom u oblasti socijalne zaštite, porodično-pravne zaštite i drugih delatnosti u skladu sa zakonom.

                                                            Član 13.

            Centar obavlja delatnosti:

            svrstane u grupi 853 socijalna zaštita- podgrupe:

            85322-ostali socijalni rad u ustanovama bez smeštaja

            85313– socijalna zaštita u ustanovama sa smeštajem

                                                            Član 14.

            U sprovođenju socijalne zaštite i socijalnog rada, Centar vrši sledeća javna ovlašćenja: rešava u prvom stepenu o ostvarivanju prava utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti graana, pruža usluge socijalnog rada u postupku rešavanja o tim pravima, vrši isplatu novčanih prava utvrđenih Zakonom.

                                                            Član 15.

Pored poslova i zadataka iz prethodnog člana, Centr obavlja i stručne poslove u sprovođenju socijalne zaštite, socijalnog rada, zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva i to:

–          otkriva i prati socijalne potrebe građana i probleme u oblasti socijalne zaštite,

–          predlaže i preduzima mere u rešavanju socijalnih potreba građana i prati njihovo izvršenje,

–          organizuje i sprovodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite i socijalnog rada,

–          razvija i unapreuje preventivne aktivnosti, koje doprinose sprečavanju i suzbijanju socijalnih problema,

–          pruža dijagnostičke usluge,

–          sprovodi odgovarajući tretman, savetodavno-terapijske usluge i stručnu pomoć korisnicima,

–          podstiče, organizuje i koordinira profesionalni i dobrovoljni humnitarni rad u oblasti socijalne zaštite,

–          vodi evidenciju i dokumentaciju o pruženim uslugama i preduzetim merama u okviru svoje delatnosti, saglasno Zakonu i podzakonskim normativima,

–          pruža zaštitu građanima u skladu sa Odlukom  Skupstine opstine Knic o pravima iz oblasti socijalne zaštite, opstine Knic  u skladu sa zakonom,

–          obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom ili Odlukom Skupštine opstine Knic ,

–          Kada Centar, kao organ starateljstva, u obavljanju poslova zaštite porodice, pomoći porodici i starateljstva, u skladu sa Zakonom, rešava u upravnim stvarima obavlja ove poslove kao poverene.

VI  Unutrašnja organizacija

                                                            Član 16.

            Organizaciju Centra cine :

–          direktor,

–          strucno-savetodavno telo

–          strucni kolegijum,

–          organizacione jedinice Centra i to: prijemna kancelarija,sluzba za neposrednu zastitu korisnika i sluzba za pomoc u kuci.

                                                            Član 17.

            Zaposleni u Centru koji imaju status zaposlenih sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima  je  direktor  Centra .

            Poslovi, odnosno radni zadaci koji se obavljaju u okviru Centra , bliže će se urediti aktom o unutrašnjoj organizaciji rada i aktom o sistematizaciji poslova i zadataka Centra.

     VII Organi Centra

                                                                           Član 18.

            Organi Centra su: Direktor, Upravni i Nadzorni odbor.

         D i r e k t o r

                                                                              Član 19.

            Direktor je poslovodni organ Centra.

            Direktora  imenuje i razrešava osnivač na period od 4 godine na osnovu konkursa, a po pribavljenom mišljenju Upravnog odbora Centra i saglasnosti Ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

                                                                Član 20.

            Po isteku mandata isto lice može biti ponovo imenovano na te poslove na način propisan Zakonom koji reguliše oblast socijalne i porodično-pravne zaštite i ovim Statutom.

                                                                Član 21.

            Za direktora Centra može biti imenovano lice koji ispunjava uslove utvrđene Zakonom.

            Konkurs za imenovanje direktora raspisuje Upravni odbor Centra najkasnije 30 dana pre isteka vremena na koje je direktor imenovan.

                                                                Član 22.

            Na imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra, u pogledu uslova i postupka, primenjuju se odredbe Zakona o imenovanju direktora Centra.

            Vršilac dužnosti direktora ima prava, dužnosti i odgovornosti direktora i može obavljati tu funkciju do imenovanja direktora.

                                                                Član 23.

            Direktor je samostalan u vršenju poslova iz delokruga svog rada.

            Direktor je za zakonitost svog rada neposredno odgovoran osnivaču, Upravnom odboru i zaposlenima u Centru.

                                                               Član 24.

            Direktor ima pravo i dužnost da učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

            Ako direktor smatra da je akt donet odlukom Upravnog odbora, ili drugog organa suprotan Zakonu, Statutu ili drugom opštem aktu, upozoriće na to organ koji je takav akt doneo.

            Ukoliko se posle upozorenja taj akt ne stavi van snage, direktor će ga obustaviti od izvršenja i o tome  u roku od 3 dana, od dana obustavljanja, obavestiti osnivača.

                                                              Član 25.

            Inicijativa za razrešenje direktora može se pokrenuti pre isteka vremena na koje je imenovan, na njegov zahtev, na zahtev Upravnog odbora, ako taj organ utvrdi da povereni poslovi rukovođenja prevazilaze njegove sposobnosti i da se to nepovoljno održava na vršenje poslovne funkcije i obavljanje delatnosti.

                                                               Član 26.

            Direktor Centra organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja, zastupa i predstavlja ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada ustanove.

            U ostvarivanju obaveza iz stava 1. ovog člana, direktor obavlja sledeće poslove:

–          Predlaže plan i program rada i preduzima mere za njihovo sprovođenje,

–          Izvršava odluke Upravnog i Nadzornog odbora,

–          Podnosi izveštaj o radu ustanove Upravnom odboru, osnivaču, Ministarstvu nadležnom za socijalna pitanja i drugim organima shodno Zakonu,

–          Naredbodavac je za izvršenje funansijskog plana,

–          Donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Centra, kao i druga opšta akta koja ne donosi Upravni odbor,

–          Odlučuje o potrebi zasnivanja radnog odnosa,

–          Zaključuje ugovor o radu sa zaposlenima,

–          Odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa u skladu sa Zakonom,

–          Donosi odluke i uputstva i zaključuje ugovore u vezi sa radom i poslovanjem ustanove,

–          Izvršava pravosnažne odluke suda,

–          Postavlja i razrešava radnike sa posebnim ovlašćenjima u skladu sa aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji,

–          Obavlja i druge poslove predviđene Zakonom i opštim aktima Centra.

 Upravni odbor

                                                            Član 27.

Predsednika i članove Upravnog odbora Centra  imenuje i razrešava osnivač.

Upravni odbor ima 5 članova i to:

–          tri člana, predstavnika osnivača,

–          dva  člana predstavnika zaposlenih,

Predsednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na period od 4 godine.

                                                             Član 28.

            Člana Upravnog odbora predstavnika zaposlenih bira reprezentativni sindikat u Centru.

                                                             Član 29

            Članovi Upravnog odbora odgovorni su za svoj rad osnivaču i isti može doneti rešenje o opozivu članova Upravnog odbora, ukoliko ne izvršavaju svoje obaveze shodno Zakonu i ovom Statutu.

                                                            Član 30.

            Upravni odbor:

–          donosi Statut i druga opšta akta Centra

–          odlučuje o poslovanju ustanove

–          usvaja izveštaj o poslovanju i godišnji obračun,

–          usvaja godišnji izveštaj o radu i donosi program rada ustanove,

–          odlučuje o korišćenju sredstava u skladu sa Zakonom,

–          zaključuje Ugovor o radu sa direktorom Centra,

–          imenuje i razrešava članove stalnih i povremenih komisija čije je imenovanje u njegovoj nadležnosti i određuje delokrug rada,

–          stara se o istinitom, potpunom i blagovremenom obaveštavanju radnika o problematici rada i poslovanja,

–          vrši i druge poslove utvrene aktom o osnivanju i Statutom.

Nadzorni odbor

                                                          Član 31.

            Predsednika i članove Nadzornog odbora ustanove imenuje i razrešava osnivač.

            Predstavnik i članovi Nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine.

            Nadzorni odbor ima 3 člana i to:

–          2 predstavnika osnivača  i

–          1 predstavnika zaposlenih

Člana Nadzornog odbora predstavnika zaposlenih bira reprezentativni sindikat u Centru.

                                                            Član 32.

            Nadzorni odbor vrši:

–          nadzor nad radom i poslovanjem Centra,

–          pregled godišnjeg izveštaja o finansijskom poslovanju i obračunu sredstava,

–          ukazuje na propuste u radu Upravnog odbora, direktora i komisija.

          O rezultatima nadzora po potrebi obaveštava u pisanom obliku direktora Centra i osnivača.

                                                            Član 33.

            Način rada i odlučivanje Upravnog i Nadzornog odbora reguliše se Poslovnikom o radu ovih organa, u skladu sa Zakonom.

             VIII Stručni organi Centra

                                                            Član 34.

            Radi razmatranja stručnih i drugih pitanja  iz okvira rada i poslovanja Centra, obrazuje se Stručni kolegijum i Strucno vece .Pored ovih tela u Centru se mogu organizovati i druga stručna dela (Aktivi stručnih radnika i sl.).

            Sastav i organizacija rada stručnih tela utvrđuje se aktom o unutrašnjoj organizaciji Centra.

             IX Saradnja sa sindikatom

                                                            Član 35.

            Zaposleni u Centru  imaju prava sindikalnog organizovanja i delovanja bez odobrenja, uz upis u registar.

            Zaposlenima koji su sindikalno organizovani, garantuju se sva prava saglasno Zakonu i opštim aktima.

            X  Planiranje rada i razvoja

                                                            Član 36

            Centar ima pravo i obavezu da u skladu sa Zakonom, planovima i programom rada osnivača donosi programe rada i razvoja ustanove.

                                                            Član 37.

            Program rada Centra usvaja Upravni odbor na predlog direktora. Program rada sadrži:

–          plan pružanja mera, oblika i usluga socijalne zaštite,

–          plan broja zaposlenih,

–           plan ukupnog prihoda,

–          plan ukupnog rashoda,

–          plan dobiti, sredstava i njihova raspodela,

–          druge  planove koji se donose u skladu sa važećim propisima u oblasti planiranja.

                  Član 38.

            Centar stiče sredstva:

–          iz budžeta Republike,

–          iz budžeta  Opstine,

–          naplatom usluga,

–          iz drugih izvora (pokloni, legati, i dr.)

                   Član 39.

            Sredstva za ostvarivanje prava utvrđena Zakonom, kao prava od opšteg interesa obezbeđuju se u budžetu Republike i preko nadležnog Ministarstva i u skladu sa Zakonom prenose se ustanovi namenski:

–          za obavljanje stručnog rada u funkciji rešavanja o pravima utvrđenim Zakonom,

–          isplatu novčanih primanja po osnovu utvrđenih prava, ukoliko propisima nije drugačije regulisano,

–          za finansiranje smeštaja korisnika u ustanovama socijalne zaštite i porodičnog smeštaja,

–          za ostvrivanje prava na osposobljavanje za rad.

                  Član 40.

            Sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih odlukom Opstine  obezbeđuju se u budžetu Opstine  i prenose se ustanovi namenski:

–          za ostvarivanje stručnog rada u funkciji rešavanja o pravima utvrđenim odlukom,

–          za isplatu novčanih primanja na osnovu utvrđenih prava.

XI  Poslovna tajna

                                                           Član 41.

Poslovnom tajnom smatraju se oni dokumenti i podaci čije bi saopštavanje

neovlašćenim licima zbog njihove prirode i značaja bilo protivno interesima ustanove i korisnika usluga.

                                                            Član 42

            Poslovnom tajnom Centra  smatraju se naročito ona dokumenta i podaci:

–          koje nadležni organ proglasi poslovnom tajnom,

–          koje nadležni organ kao takve saopšti ustanovi,

–          koji se odnose na poslove koje ustanova vrši za potrebe oružanih snaga i odbrane,

–          koji sadrže ponude za konkurs ili javno nadmetanje, za objavljivanje rezultata konkursa ili javnog nadmetanja,

–          koji su od posebnog društveno-ekonomskog značaja,

–          porodično-pravne i lične prirode koji se saznaju prilikom stručnog rada sa  strankama.

                                                              Član 43.

            Dokumenta i podatke koji se smatraju poslovnom tajnom može drugim licima ili organima saopštiti samo direktor ili lice koje direktor ovlasti.

            Zaposleni koji rukuju dokumentima i podacima koji su proglašeni poslovnom tajnom, dužni su da ih čuvaju na bezbednom mestu i ne mogu ih neovlašćeno saopštavati i davati na uvid. Dužnost čuvanja poslovne tajne imaju svi zaposleni koji  je na bilo koji način saznaju.

            Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i po prestanku radnog odnosa u Centru.

             XII Obaveštavanje zaposlenih

                                                               Član 44.

            Organi Centra dužni su da obezbede redovno, blagovremeno, istinito i po sadržini i po obliku pristupačno obaveštavanje zaposlenih o celokupnom poslovanju ustanove.

                                                                Član 45.

            Zaposleni Centra imaju pravo da budu obavešteni o radu Upravnog odbora, Nadzornog odbora i direktora.

                                                               Član 46.

            Obaveštavanje zaposlenih vrši se: saopštavanjem informacija na sastancima , Kolegijuma, stručnog veća, svih radnika Centra, izveštajima, objavljivanjem informacija i odluka, zapisnika i drugih akata na oglasnoj tabli ustanove ili na drugi primeren način.

             XIII  Opšti akti

                                                               Član 47.

            Statut je osnovni i najviši opšti akt Centra.

            Drugi opšti akti ne mogu biti u suprotnosti sa Statutom.

                                                             Član 48.

            Inicijativu za donošenje, izmenu i dopunu Statuta i drugog opšteg akta mogu podneti:

–          najmanje polovina zaposlenih u ustanovi putem potpisa za pokretanje inicijative,

–          orgnizacije sindikata,

–          direktor Centra,

–          upravni odbor.

                                                            Član 49.

            Inicijativa iz prethodnog člana dostavlja se direktoru i Upravnom odboru koji su dužni da istu razmotre u roku od najviše 15 dana, od dana prijema i donesu odgovarajuću odluku.

                                                            Član 50.

            Centar pored Statuta donosi i sledeća opšta akta:

–          Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji,

–          Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka,

–          Kolektivni ugovor,

–          Prvilnik o organizaciji budžetskog i računovodstvenog poslovanja

–          Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju,

–          Pravilnik o zaštiti od požara,

–          Pravilnik o javnim nabavkama male vrednosti,

–          Pravilnik o korišćenju službenih vozila,

–          Pravilnik o rešavanju stambenih potreba zaposlenih

          Druga opšta akta čija obaveza proizilazi iz Zakona i drugih propisa donetih na osnovu Zakona.

                                                             Član 51.

            Opšta akta iz prethodnog stava donosi Upravni odbor ili direktor, a ista stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

            Izuzetno, opšti akt, može stupiti na snagu narednog dana od dana usvajanja, ako je to neophodno u konkretnom slučaju i ako tako odluči organ koji ga donosi.

                                                            Član 52.

            Objavljivanje akata se vrši u službenom glasilu osnivača ili se na oglasnoj tabli ustanove istakne odluka o usvajanju opšteg akta uz uputstva zaposlenima, gde i kada se mogu upoznati sa sadržinom akta, ukoliko nisu unapred upoznati.

            XIV – Narodna odbrana

                                                              Član 53.

            Centar je dužan preduzimati mere i izvršavati zadatke po Zakonu o odbrani Republike Srbije.

            XV – Zaštita prava zaposlenih

 

                                                              Član 54.

            Pored zaštite pojedinačnih prava zaposlenih na način i u proceduri   koje garantuje Zakon, u Centru  je moguće i sporazumno rešavanje spornih pitanja, između direktora i zaposlenih, na način utvrđen zakonom.

           XVI- Prelazne i završne odredbe

                                                              Član 55.

            Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli ustanove.

                                                             Član 56.

            Izmene i dopune ovog Statuta vršiće se na način i po postupku po kome je donet Statut.

                                                            Član 57.

            Ustanova će uskladiti ostla opšta akta sa odredbama ovog Statuta u roku od 3 meseca, od dana stupanja na snagu Statuta.

                                                            Član 58.

            Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Centra broj  551-223/2000-01 od 05.7.2000 godine.

            CENTAR ZA SOCIJALNI RAD »KNIC « KNICU

             Broj:       551-128/07       od  15.07.2007.g.