ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КНИЋ ЗА 2018.ГОДИНУ

 

Центар за социјални рад Кнић
Директор Александра Спасојевић, спец.педагог
Општина ( округ) Кнић, Шумадијски округ,  Централна Србија
Поштански број 34240 Кнић
Телефони 034/510-992;  034/510-139
Година оснивања 1990.година

 

 

Основу  за  израду годишњег извештаја  за 2018. годину чине подаци из званичних статистичких извештаја и  подаци  из службених евиденција и извештаја.

Годишњи извештај намењен је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичком заводу  за социјалну заштиту РС, Општини Кнић, корисницима као и свим заинтересованим за област социјалне заштите.

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

          Највећи број активности  Центар за социјални рад „Кнић“ у Книћу у 2018. години  остварио је  сагласно одредбама:

 

– Закона о социјалној заштити;

– Породичног закона;

– Закона о прекршајима;

– Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити   малолетних лица;

– Закону о збрињавању избеглица;

– Закона о финансијској подршци породици са децом;

– Одлуком о основним и проширеним правима Општине Кнић;

– другим Законима и подзаконским прописима;

 

Центар је у 2018. години радио на следећим задацима:

 

– управним, стручним пословима, у пружању услуга социјалног рада приликом  решавања права из области социјалне заштите,

– откривању и праћењу социјалних потреба грађана и проблема у области социјалне заштите,

– предлагању и предузимању мера у решавању стања социјалне потребе грађана,

– развијању и унапређивању превентивне активности, које доприносе спречавању јављања и сузбијања социјалних потреба,

– пружању дијагностичких услуга, спровођењу одговарајућих третмана, пружању саветодавних услуга,

– вршењу послова старатељства над малолетним и одраслим лицима и покретању поступка из надлежности Основног суда,

– учествује у давању мишљења о поверавању деце и начину регулисања личних контаката,

– пружању помоћи деци и омладини са поремећајима у друштвеном понашању, извршавању васпитних мера, вођењу евиденције о корисницима и пруженим услугама и др. пословима.

 

Поред ових послова, Центар је реализовао права по основу Одлуке о основним и проширеним правима Општине Кнић.

Према Правилнику о нормативима, стандардима и организацији рада Центра за социјални рад, којим се уређују стандарди и организација рада центара, у вршењу јавних овлашћења утврђеним Законом у члану 4. дефинисана су јавна овлашћења:

 

– остваривање права на новчану социјалну помоћ;

– остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица;

– остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;

– остваривање права на смештај у установу социјалне заштите;

– остваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу;

– хранитељство;

– усвојење;

– мерама старатељске заштите деце и младих;

– мерама старатељске заштите одраслих и старих;

– одређивању личног имена детета;

– мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;

– мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

 

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са Законом, обавља следеће послове:

 

– доставља налаз и стручно мишљење на захтев суда, у парницама, у којима се одлучује  о заштити права и детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

– доставља на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици, коју је тражио други овлашћени тужилац;

– пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду, пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;

– спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;

– спроводи програм припреме будућих усвојитеља;

– врши попис и процену имовине лица под старатељством;

– покреће поступак лишавања и враћања пословне способности;

– сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени  васпитних налога;

– спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;

– подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;

– присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

– доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;

– присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;

– обавештава суд надлежаним за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;

– стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

– проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;

– проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;

– спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

– стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника;

– доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај у току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;

– предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;

– обавља друге послове утврђене Законом.

 

 Социо-економска обележја Општине Кнић

Oпштинa Кнић територијално припада Шумадијском округу, окружена oпштинама Крагујевац, Краљево, Чачак и Горњи Милановац. Заузима порвршину од 413 км са 36 насељених места у којима живи 14.237 становника, од тога 7.175  мушкарци  и 7.062. су жене (попис 2011. год.)

Сам географски положај општине обезбеђује веома добру саобраћајну повезаност са околином. Саобраћај се углавном одвија преко регионалних путних праваца Крагујевац – Чачак, Крагујевац – Краљево, Кнић – Баре, Крагујевац-Горњи Милановац, преко којих се обезбеђују излазак на ауто-пут Београд-Ниш и Ибарску магистралу. Повезаност општинског центра Кнића чија се седишта налазе на двадесетом километру магистралног пута Крагујевац-Чачак, са насељеним местима на подручју општине обезбеђују се локалним путевима у дужини од 92 км, од чега је 66 км асфалтирано.

Кнић је од већих градова у у свом окружењу удаљен: од Крагујевца 20 км, Чачка 41км, Краљева 43 км, Горњег Милановца 33 км, а од Београда 140 км. Преко територије Кнића пролази значајан међународни железнички коридор Крагујевац-Краљево, као и два магистрална пута који општину повезују са Ибарском магистралом, Чачком и Горњим Милановцом.

Седиште општине је сеоско насеље Кнић. Општина Кнић се састоји од 36 насеља / села.

Извор  података последњи попис становништва  из 2011. Године Републички завод за статистику ;

 

Број новорођене деце у 2018-тој години је укупно 84, што је за  7-торо деце  више него у претходној годиниа у поређењу са 2016 .-том годином за 18 – торо више.

 

                    2016.година                                            2017. година

 

28 – прворођено                                              32- прворођено

25 – другорођено                                             23- другорођено

10-  трећерођено                                              14- трећерођено

2-четворорођено                                              7 – четворорођено

1-седморођено                                                  1-  петорођено

 

Укупно: 66 деце                                              Укупно: 77 деце

  

              2018. година

 

           33- прворођено

39- другорођено

8- трећерођено

2- четворођено

1-петорођено

1-деветорођено

 

Укупно: 84 деце

 

Извор података: Дом здравља „Кнић“ у Книћу;                                   

 

Право на родитељски додатак по Закону о финансијској подршци са децом, остварило је  укупно  84  породиља, од тога:

 

– 37  породиља за прво дете у једнократном износу од   100.000,00 дин.

– 35 породиља за друго дете у износу од  10.000,00дин. у 24 месечне рате

– 10 породиља за треће дете  у износу од 12.000,00 динара месечно 10 година.

–  1 породиља за четврто  дете у износу од 18.000,00 динара месечно, 10 година

 

Одлуком Општине Кнић и током 2018 године  се признавало право  незапосленим породиљама у  износу од 7.000,00 динара, у временском трајању од годину дана. Ово право су оствариле 24 незапослене породиље. У току  2018.године право на дечији додатак остварило је  укупно 215 породица, односно 425 деце . Редован износ  дечијег додатка је  2.994,00 динара, док  је увећани износ  за 30% je 3.892,20 динара и за 50% је 4.491,00 динара

Право на родитељски додатак за прво дете по општинској одлуци у једнократном износу од 20.000 динара остварило је 38 породиља , и то 37 породиља за прво дете и 1породиља за пето дете.

Извор података: Општинска управа Кнић;

 

У току 2018.године, према евиденцији Месних канцеларија, преминуло је 204 лица (2017-200, 2016- 165, 2015- 184 ). У 2018. години број умрлих је већи него у претходној години  за 4 лица.

        Извор података: Општинска управа Кнић;

 

 Број домаћинстава у општини је око 5.000, и сва домаћинства су претежно сеоског типа осим малог броја који се налазе у урбаном делу варошице Кнић, Топонице и Груже.

Према запажањима са терена све је већи број старачких домаћинстава, у којима живе стара лица без потомака и број домаћинстава у којима не живи нико.

Према евиденцији Националне службе за запошљавање у Општини Кнић има 1065  (2017-1204,2016-1.391) незапослених лица, од тога 606 су жене. У односу на 2017 годину, 139 мање незапослених  лица . Циљна група незапослених  по  структури  година  живота  је следећа :

 

–  Од 15-19 година укупан број  незапослених је 24,  од тога 11  жена;

–  Од 20-24 године укупан број  незапослених је 93, од тога 47 жене;

– Од 25-29 година укупан број незапослених је  122, а од тога 73 жене;

– Од 30-34 година укупан број  незапослених је 107од тога 73 жена;

– Од 35-39 година укупан број незапослених је  122, од тога  85 жена;

– Од 40-44 година  укупан број незапослених је 128, од тога 71 жена;

– Од 45-49 година  укупан  број  незапослених је 142, од тога  92 жена;

– Од  50-54 године укупан број незапослених  је 136, од тога 77 жена;

– Од 55-59 година укупан број незапослених је 116, од тога 57 жена;

– Од 60-64 година укупан број незапослених је 75 од тога 20 жена;

 

Укупан број  незапослених лица  у 2018 години је 1.065 (2017 години је 1204,2016.години је 1.391, 2015.години  је 1.336),  од тога  606 жене, што је 13% мање у односу на 2017.годину. До смањења броја незапослених лица дошло је из разлога што су се многи определили за средства за покретање приватног предузетнишва у области пољопривреде. Наиме, коришћене су субвенције како са националног нивоа тако и са локалног. Средства су искоришћена за област воћарства, сточарства и сл.

Број предузетничких радњи и привредних друштава на територији Општине Кнић је у порасту.

 

          Према  евиденцији Националне службе за запошљавање,

у извештајној години  укупан број  корисника  новчане накнаде којима је престало право по Закону и разлози престанка права којима је исплаћена су свега двоје- престанак вођења евиденције.

Преглед незапослених лица по полу и годинама старости у месецу децембру 201. године је:

 

од 15-19 година укупно 24, од тога 11 жена;

од 20-24 година укупно 93, од тога 47 жене;

од 25-29 година укупно 122, од тога 73 жена;

од 30-34 године укупно 107, од тога 73 жене;

од 35-39 година укупно 122, од тога 85 жена;

од 40-44 година укупно 128, од тога 71 жена;

од 45-49 година укупно 142 од тога 92 жена;

од 50-54 година укупно 136 , од тога 77 жена;

од 55-59 година укупно 116 од тога 57 жене;

од 60-64 године укупно 75 од тога 20 жена;

и преко 65 укупно 0.

 

Преглед броја незапослених лица по полу и степену стручне спреме у месецу децембру 2018. године:

 

I степен стручне спреме укупно 248, од тога 151 жене;

II степен стручне спреме укупно 54, од тога 19 жена;

III степен стручне спреме укупно 347, од тога 174 жена;

IV степен стручне спреме укупно 324 од тога 203 жена;

V степен стручне спреме укупно 12, од тога 3 жене.

VI-1степен укупно 17, од тога 12 жена;

VI-2 степен укупно 14, од тога 12 жена;

VII-1 степен,  укупно 48, од тога 31 жена;

VII-2 укупно 1.

 

Извор података: Национална служба за запошљавање

 

         Према евиденцији Републичког фонда ПИО  на дан 31.12.2018. године у Општини Кнић има 3540 пензионера   (2015 – 3.795, 2016- 3.725, 2017- 3644) пензионера, што је  за  104  пензионера  мање него  на исти дан пре годину дана .

По структури:

– 1.890 лица су  пензионери из  радног односa ( инвалидских 269, старосних 1066 и 524 породичних);

– 1569  пољопривредних пензионера ( инвалидских 91, старосних 1340 и породичних 138);

–  102 из категорије самосталних делатности ( 12 инвалидских, старосних 68 и породичних 22);

–  10 су војни пензионери ( / инвалидски, 5 старосних и породичних 5);

 

Висина  минималне пензије за Децембар 2018. године за  категорију запослених је 14.338,72 РСД, а висина минималне пољопривредне пензије је 11.272, 77 РСД.

 

Извор података: Републички фонд за ПИО-Филијала    Крагујевац

  

 

Школске  2018/2019. године у Општини Кнић Основну школу похађа  824 ученика  што је за 53 ученика мање него у претходној години  (2017 година -877, 2016 година – 906  ученика, 2015 година – 939 деце) .

Средњу школу похађа 179 ученика ( 178 прошле године) што је  за 1 ученика више него прошле године.

 

Табела 1.

Број ученика у матичним школама на подручју Општине Кнић

 

 

ОШ СВЕТИ САВА’ ТОПОНИЦА

  

Назив места I раз. II раз. III раз. IV раз. V раз. VI раз. VII раз. VIII раз. Свега
ТОПОНИЦА 11 15 12 7 19 14 14 22 104
БАРЕ 4 3 12 7 9 13 18 20 86
ЗАБОЈНИЦА 3 3 3 4 4 5 10 10 42
БОРАЧ 3 2 / 3         8
БЕЧЕВИЦА 1 / / /         1
КОЊУША 6 2 3 3         13
ГРИВАЦ 1 1 1 1         4
ЉУЉАЦИ 2 1 / 1         4
БРЊИЦА 3 1 4 /         8
ДУБРАВА / / / /         0
С В Е Г А : 34 28 34 26 32 32 42 52 288

 

ОШ ‘ВУК КАРАЏИЋ’ КНИЋ

 

Назив места I раз. II раз. III раз. IV раз. V раз. VI раз. VII раз. VIII раз. Свега
КНИЋ 16 22 22 26 33 36 52 48 255
ГУНЦАТИ 1 2 1 4         8
ПОЉЦИ 4 / 2 1         10
ВУЧКОВИЦА 1 / 1 4         6
ЖУЊЕ 1 / 2 /         3
Б.БРДО 2 3 / 7         12
ДРАГУШИЦА / 2 2 2         6
ПРETOKE 1 3 2 1         7
РАШКОВИЋ / / / /         /
                   
С В Е Г А  : 26 35 32 46 33 36 52 48 308

 

ОШ ‘РАДА ШУБАКИЋ’ ГРУЖА

 

 

Назив места I раз. II раз. III раз. IV раз. V раз. VI раз. VII раз. VIII раз. Свега
ГРУЖА 18 13 22 14 31 23 34 29 184
ГУБЕРЕВАЦ 4 5 5 6 7 6 8 6 47
ПАЈСИЈЕВИЋ 2 4 2 2         10
ЉУБИЋ / / / /         /
ЛЕСКОВАЦ / 1 / 2         3
ЧЕСТИН / / / /         /
ВРБЕТА / 1 / 1         2
                   
С В Е Г А  : 24 24 29 25 38 29 42 35 246

 

СРЕДЊА ШКОЛА КНИЋ

 

 

Смер Број ученика Број одељења
Финансијски администратор           98              4
Пословни администратор           /              /
Туристички техничар            35              2
Машински техничар за компјутерско конструисање            46              2
     
СВЕГА          179              8

 

 

Просечна  зарада без пореза и доприноса,односно нето зарада  у Книћу за децембар месец  2017.године износи:42.909,00 динара

( 2017 год.-41.319,00 РСД ,2016.год. -39.893,00 РСД, 2015.год. -40.60.1,00 РСД, 2014.год. -38.995,00) а нето зарада по запосленом у Републици Србији за исти месец износи 52.372,00 РСД.

Извор података: Републички завод за статистику;

 

 

КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

 

Центар за социјални рад Кнић препознаје потребу за ангажовањем 1 лица на техничким пословима  – возача. У предходном делу извештаја објашњено је кроз карактеристике Општине Кнић да је реч о територијално великој површини ( друга по величини у Шумадијском региону , после Крагујевца)  и да су села на великој удаљености и разуђености и да је због организовања теренског рада неопходно ангажовање возача.

Такође напомињемо да проблем имамо у организацији доступности услуга корисницима 24 часа, кроз пасивно односно активно дежурство.

 

У 2018. години  Центар је реализовао делатност у складу са Правилником о организацији, нормативима  и стандардима рада центара за социјални рад, који је  у примени од јуна 2009.године у оквиру једне  унутрашње организационе јединице:

 

 

  1. 1.      Служба за непосредну заштиту корисника

 

У Центру је  током 2018. године радно ангажовано укупно 6 радника на неодређено време које финансира Република, тако да је и укупан број запослених у Центру за социјални рад „Кнић“  на дан 31.12.2018. године шест (6). Од тога,  1специјални педагог који обавља  и послове директора Центра, 1 правник,  3 стручна радника који су водитељи  случаја  (1 дипломирани социјални радник, 1 социјални радник и 1 психолог). Психолог  ради комбиновано  као водитељ случаја  и обавља послове супервизора. Финансијско рачуноводствене послове  обавља 1 запослена радница. Toком 2018 године Центар за социјални рад Кнић је донео Правилник о  унутрашњој организацији организацији и систематизацији послова  на који је добијена сагласност Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

Према  старосној структури   запослени у старосној групи:

од 60-65 година – 2 запослена,

од 50-60 година  – 2 запослена,

од 40-49 година – 2 запослена радника.

Од тога  су 5 жена  и  1 мушкарац .

 

У 2018.години у Центру је  укупно евидентирано 1157предмета што је за 105 мање у односу на прошлу годину ( 2017-1262,2016. -1.033 предмета) . Реч је укупном броју премета (по захтеву странака, по службеној дужности  и вануправних предмета).Од укупног броја у 946 реч је о управном поступку и 211 вануправни. Током 2018.године један водитељ случаја  дужио је  385,66 предмета.

 

УСЛОВИ РАДА

 

 

Центар за социјални рад Кнић, налази се у згради  Општине Кнић,  користи  3 канцеларије у приземљу  површине  40м2. Сви стручни радници Центра користе рачунаре,  али још увек недостају две канцеларије   тако да више  водитеља случаја  деле  исту канцеларију што знатно утиче на квалитет рада   као  и на дискрецију корисника коју исте траже и која је нужна имају у виду да се ради о најосетљивијој проблематици и највулнерабилнијој категорији корисника. Такође недостаје и просторија за реализацију личних контаката у контролисаним условима која се предлаже у вискоконфликтним разводима и поремећеним породичним релацијама.

Центар  користи  теренско возило   „DACIA DUSTER“, које је набављено  у складу са пројектом  „Унапређење положаја  ИРЛ лица“, који је финансирала Делегација Европске Уније у Србији.

Корисницима са инвалидитетом је  омогућен приступачан улаз  у Центар за социјални рад, обзиром да су просторије лоциране у приземљу  зграде општине Кнић, са бочне стране, где постоји споредни улаз и приступ особама са инвалидитетом. На тај начин особе са инвалидитетом могу несметано обављати и друге послове у згради општине Кнић.

Делатности  Центра за социјални рад у Книћу доступне су и јавност се  може информисати преко сајта Општине Кнић.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ОБУКА  У ЦЕНТРУ  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

У 2018. години  стручни радници  Центра  учествовали на семинарима, конференцијама и стручним скуповима који су организовани од стране  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, представника система социјалне заштите, установа и пружаоца услуга, Сталне конференције градова и општина,  УНИЦЕФ-а и других НВО.

 

Током извештајне године, супервизор Центра и директор су били укључени на радним састанцима у организацији Републичког завода за социјалну заштиту „Супервизијска подршка супервизорима у малим центрима“.

Током извештајне године Центар за социјални рад „Кнић“ је био домаћин два супервизиска састанка .

Сви стручни радници Центра су учлањени у Комору социјалне заштите и добилу су одговарајуће лиценце за рад, за вођење случаја.

Постоји потреба за обуком једног стручног радника за супервизора о чему је извештен Републички завод за социјалну заштиту.

 

У извештајној години  Центар  је обележио 28 година  постојања

и рада, који је обележен скромно  у кругу  запослених  .

 

 

Стручни радници исказали су потребе за следећим едукацијама:

 

  1. Унапређење капацитета стручних радника социјалне заштите од насиља и злоупотребе путем интернета
  2. Насиље у породици и институционална заштита
  3. Превладавање стреса на послу и професионалног изгарања

 

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

 

 УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА

 

У 2018.години  Центар за социјални рад Кнић  је укупно евидентирао 1.058 корисника  , од тога  606  корисника   женског  пола  и  452 корисника мушког пола. Претходних година, ( 2017-1090,2016. 1.100 корисника; 2015. – 1.211 корисника; 2014. – 1. 248 корисника; 2013. – 1.155 корисника; 2012. 1.269 корисника). Број корисника у 2018. години је мањи  за  32 корисника у односу на 2017 годину. У структури  корисника   око 54,9 % чине  одрасла лица . Примењено је укупно 3.479    мера и услуга социјалне заштите.

У односу на укупан  број становника  Општине Кнић (14.237) корисници социјалне заштите чине  7,2% и  сви су  са сеоског подручја.

 

Током 2017.године   различитим облицима, мерама и услугама социјалне  заштите било је обухваћено 228-торо деце,  (2017-190, 2016 – 195, 2015 – 299; 2014 – 301; 2013-211 деце), што је за 38 деце више   у односу на 2017.годину . У извештајној години повећан је број деце корисника новчаних материјалних давања преко Центра. У структури   деце  и даље су  најдоминантнија деца  са проблемом/потребом социјално материјално угрожена  – 148, затим деца чији се родитељи споре  око вршења родитељског права 22-творо, деца са проблемима у понашању 10 торо, деца особе са инвалидитетом  14-торо и 4 деце из породица у којима је присутно насиље у партнерским релацијама.

Мером сталне старатељске заштите било је обухваћено  14 деце а привременом старатељском заштитом 2 деце.

У  хранитељским породицама у 2018.  години евидентирано  је 14 деце од чега, 6 деце на сродничком хранитељству и 9 у другој хранитељској породици. Када је у питању проблем односно разлог смештаја доминантно је, као и предходних година, занемаривања.

У општини Кнић има 13 хранитељских породица које су прошле  обуку  и имају сертификат за пружање услуга породичног смештаја. Од тога 12 породица  имају децу на смештају, 1 породица на дан 31.12.2018. је празна.

У 2018.години у Центру је укупно евидентирано 10 малолетника  са проблемима у понашању, и сви су новоевидентирани. Укупан број кривично одговорних малолетника у сукобу са законом на евиденцији Центра је 5. Сви малолетници су у 2018. години први пут еведнтирани и није било малолетника са рецидивом. Од петоро кривично-одговорних малолетника, за 2 малолетника је изречен васпитни налог поравнање са оштећеним а једном малолетнику васпитна мњера- Појачан надзор од стране органа старатељства.

Популација младих  са поремећајима у друштвеном понашању спада такође у једну од најосетљивијих категорија. Лоша економска ситуација  и распад породице  свакако  да су узрочно последично повезани и са  девијантним понашањем малолетника. Уочава се  да агресивно  и бунтовничко понашање младих  постаје  све чешћи вид комуникације, да је све израженије одсуство толеранције, низак праг самоконтроле на фрустрације и конфликтне ситуације. Присутан је  отпор према опште прихватљивим нормама понашања, као и несразмера између излива беса и  агресије и догађаја  који су их изазвали. Уочено је  да млади  недовољно сагледавају последице које могу проистећи из чињења таквих радњи.

 

У извештајној години на евиденцији Центра  било је 5 деце  жртве насиља. За укупно 30 деце из категорије деце  без родитељског старања и деце ОСИ су током године  признато је право на ЈНП, у износу од 5.000, 00 РСД и новогодишњи пакетић у износу од 1500, оо динара (за Божићне и новогодишње празнике).

 

У 2018.години у групацији млади,  одрасли и старији корисници укупан број евидентираних корисника је 830, ( 2017-900, 2016.години – 905 корисника; 2015. години – 912 корисника; 2014.години – 947 корисника) што је за 70 корисника мање  него у  2017.години.

У односу на укупан број корисника у 2018.години  ова старосна групација чини  82,6 %. У овој старосној групи су најдоминантнија социо-материјално угрожена лица 600, од тога 148 децемладих 47, одраслих 382, старих 120.

У 2018.годин за 6 корисника је примењена стална старатељска заштита.

У извештајној години 37 корисник користили су услугу  смештаја. Број пунолетних корисника којима је у току године прекинут домски смештај је 7. Разлог престанка је смрт корисника. Услугу Прихватилишта је користио 1 корисник и 1 корисник је користио услугу Сигурнe куће.

У старосној групи старијих укупно је у 2018.г.евидентирано  189 корисника ( 2017-245, 2016.год – 219корисника; 2015.год – 289 корисника; 2014.год – 265 корисника; 2013.год – 309 корисника) .Доминантна категорија су корисници ночаних социјалних примања.              У структури старијих, према месту пребивалишта, сва лица су евидентирана на сеоском подручју. Старији корисници  су  евидентирани  из  самачких  – старачких домаћинстава . Као  проблем /потреба   евидентирана  код  старијих корисника   су хроничне болести и  недостатак средстава за живот.

 

 

У  2018.год.укупан број евидентираних са проблемом/потребом  социо-материјалне угрожености је 600 . Од тога:  35 младих, 435 одраслих лица и 130 су  старији корисници.

У овој групацији су и корисници других материјалних давања који су у складу са Одлуком о основним и проширеним правима  општине Кнић остварили право.

У 2018. години укупан број појединаца,  породица корисника новчане социјалне помоћи је 252, што је за 17 корисника породица више него прошле године ( 2017.год.-235, 2016.год.- 246;  2015.год – 243; 2014.год -243, 2013.год – 224).

У структури породица корисника новчаних помоћи најзаступљеније су породице  појединци 151, што чини око  60% укупног броја, двочланих породица 40, трочланих 23, четворочланих  26, пет и више чланова  10 породица. У структури ових породица  има  одраслих и старијих лица . У 2018.години новоевидентирана су одрасла лица  и старија лица  која живе у самачким домаћинствима. Такође, примећује се пораст броја, како код једнородитељских породица тако и код вишечланих ( четворочланих, петочланих, шесточланих…).

Највећи број једнократних  новчаних помоћи по Одлуци  признат је за  потребе лечења и плаћања комуналних услуга (електрична енергија и огрев).

Планиран буџет Општине Кнић по Одлуци о основним и проширеним правима је 3.500.000 РСД , а реализовано је 2.352.350,00 РСД.

Буџетом Општине Кнић за 2018. годину планирана су и реализована средства за санацију објеката за социјално угрожена лица. У извештајној години  планирана средства су износила 500.000,00 РСД и сва средства су реализована. За реализацију Пројекта подршка децо са инвалидитетом реализовано је 100.000,00динара  а за Услугу Сигурна кућа реализовано је 75.810,00 динара од планираних 310.000,00 динара.

 

Послови ЦСР на остваривању права, примени мера и обезбеђивању услуга

 

Током 2018. Године Центар је поступао на  остваривању права и обезбеђивању услуга корисницима.

Од тешкоћа издвајамо:

–         Кратки рокови у поступању по захтевима Основног суда, у поступцима уређења родитељског односа и развода брака;

–         Учешће Центра у давању мишљења, у поступцима лишавања родитељског права, када је тужилац други Центар за социјални рад;

–         Организовање стручних радника за непосредан рад на терену (проблем превоза – возач);

–         Недостатак простора/канцеларија за рад са корисницима (3 стручна радника у 1 канцеларији и за реализацију личног контакта у контролисаним условима);

–         Чекање на реализацију смештаја у установе социјалне заштите, Геронтолшки центар и Завод за збрињавање одраслих „Мале Пчелице“;

–         Попуњеност капацитета Прихватилишта у Крагујевцу;

 

 

                 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

 

 

На основу економских показатеља  Општина Кнић  је  сврстана у  трећу  групу  најнеразвијенијих Општина  у Србији. Проузроковано оваквим стањем  дошло је  до појаве  великог броја  захтева  грађана Општине Кнић  према  Општини за  остваривање неког права  по основу Општинске одлуке  о основним и проширеним правима.

Када је у питању  коришћење услуга социјалне заштите Центар у Книћу је упућен на друге пружаоце услуга социјалне заштите у другим општинама, пре свега Крагујевац, Геронтолошки центар,  Прихватилиште за одрасле и старије и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

Услуга за помоћ у кући за старије реализовала се у 2018.години и било је обухваћено 45 корисника а услугу је пружало 15 геронтодомаћица.

Средства за пружање ове услуге обезбеђена су из наменских трансфера за неразвијене општине.  Општина Кнић је кроз поступак јавне набавке ангажовала, закључивањем уговора  за пружање услуге “Помоћ у кући старим лицима“ понуђача, правно лице „Нивеус тим“ из Горњег Милановца. Центар за социјални рад је вршио избор корисника, и признавао право на ову услугу. Пружена помоћ кроз ову услугу се огледала у  одржавању личне и хигијене стамбеног простора, набавка животних намерница и лекова, припреми оброка и сл.

На основу извештаја са терена герентодомаћица и праћења услуге од стране стручних радника, процена је да у Општини Кнић, постоји потреба за даљом имплементацијом развојем услуге помоћи у кући.

План је да се и у 2019.години, кроз средства из наменских трансфера, настави са пружањем услуге Помоћи у кући старијим и инвалидним лицима.

 

У 2018.години као и предходних година постојала је добра сарадња са Локалном самоуправом у делу препознавања потреба корисника и усмеравања планираних финансијских средстава за кориснике.

                       

        

                                                                          Директор

                                             Александра Спасојевић,спец.педагог