ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КНИЋ ЗА 2020.ГОДИНУ

 

Центар за социјални рад Кнић
Директор Александра Спасојевић, спец.педагог
Општина ( округ) Кнић, Шумадијски округ,  Централна Србија
Поштански број 34240 Кнић
Телефони 034/510-992;  034/510-139
Година оснивања 1990.година

 

 

Основу  за  израду годишњег извештаја  за 2020. годину чине подаци из званичних статистичких извештаја и  подаци  из службених евиденција и извештаја.

Годишњи извештај намењен је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичком заводу  за социјалну заштиту РС, Општини Кнић, корисницима као и свим заинтересованим за област социјалне заштите.

ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

          Највећи број активности  Центар за социјални рад „Кнић“ у Книћу у 2020. години  остварио је  сагласно одредбама:

 

– Закона о социјалној заштити;

– Породичног закона;

– Закона о прекршајима;

– Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица;

– Закону о збрињавању избеглица;

– Закона о финансијској подршци породици са децом;

– Одлуком о основним и проширеним правима Општине Кнић;

– другим Законима и подзаконским прописима;

 

Центар је у 2020. години радио на следећим задацима:

 

– управним, стручним пословима, у пружању услуга социјалног рада приликом  решавања права из области социјалне заштите,

– откривању и праћењу социјалних потреба грађана и проблема у области социјалне заштите,

– предлагању и предузимању мера у решавању стања социјалне потребе грађана,

– развијању и унапређивању превентивне активности, које доприносе спречавању јављања и сузбијања социјалних потреба,

– пружању дијагностичких услуга, спровођењу одговарајућих третмана, пружању саветодавних услуга,

– вршењу послова старатељства над малолетним и одраслим лицима и покретању поступка из надлежности Основног суда,

– учествује у давању мишљења о поверавању деце и начину регулисања личних контаката,

– пружању помоћи деци и омладини са поремећајима у друштвеном понашању, извршавању васпитних мера, вођењу евиденције о корисницима и пруженим услугама и др. пословима.

 

Поред ових послова, Центар је реализовао права по основу Одлуке о основним и проширеним правима Општине Кнић.

Према Правилнику о нормативима, стандардима и организацији рада Центра за социјални рад, којим се уређују стандарди и организација рада центара, у вршењу јавних овлашћења утврђеним Законом у члану 4. дефинисана су јавна овлашћења:

 

– остваривање права на новчану социјалну помоћ;

– остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица;

– остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;

– остваривање права на смештај у установу социјалне заштите;

– остваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу;

– хранитељство;

– усвојење;

– мерама старатељске заштите деце и младих;

– мерама старатељске заштите одраслих и старих;

– одређивању личног имена детета;

– мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;

– мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

 

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са Законом, обавља следеће послове:

 

– доставља налаз и стручно мишљење на захтев суда, у парницама, у којима се одлучује  о заштити права и детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

– доставља на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици, коју је тражио други овлашћени тужилац;

– пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду, пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;

– спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;

– спроводи програм припреме будућих усвојитеља;

– врши попис и процену имовине лица под старатељством;

– покреће поступак лишавања и враћања пословне способности;

– сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени  васпитних налога;

– спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;

– подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;

– присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

– доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;

– присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;

– обавештава суд надлежаним за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;

– стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

– проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;

– проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;

– спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

– стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника;

– доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај у току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;

– предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;

– обавља друге послове утврђене Законом.

 

 Социо-економска обележја Општине Кнић

Oпштинa Кнић територијално припада Шумадијском округу, окружена oпштинама Крагујевац, Краљево, Чачак и Горњи Милановац. Заузима порвршину од 413 км са 36 насељених места у којима живи 14.237 становника, од тога 7.175  мушкарци  и 7.062. су жене (попис 2011. год.)

Сам географски положај општине обезбеђује веома добру саобраћајну повезаност са околином. Саобраћај се углавном одвија преко регионалних путних праваца Крагујевац – Чачак, Крагујевац – Краљево, Кнић – Баре, Крагујевац-Горњи Милановац, преко којих се обезбеђују излазак на ауто-пут Београд-Ниш и Ибарску магистралу. Повезаност општинског центра Кнића чија се седишта налазе на двадесетом километру магистралног пута Крагујевац-Чачак, са насељеним местима на подручју општине обезбеђују се локалним путевима у дужини од 92 км, од чега је 66 км асфалтирано.

Кнић је од већих градова у у свом окружењу удаљен: од Крагујевца 20 км, Чачка 41км, Краљева 43 км, Горњег Милановца 33 км, а од Београда 140 км. Преко територије Кнића пролази значајан међународни железнички коридор Крагујевац-Краљево, као и два магистрална пута који општину повезују са Ибарском магистралом, Чачком и Горњим Милановцом.

Седиште општине је сеоско насеље Кнић. Општина Кнић се састоји од 36 насеља / села.

Извор  података последњи попис становништва  из 2011. Године Републички завод за статистику ;

 

Број новорођене деце у 2020-тој години је укупно 85, што је за  18 деце  више него у претходној години.

                    2016.година                                            2017. година

 

28 – прворођено                                              32- прворођено

25 – другорођено                                             23- другорођено

10-  трећерођено                                              14- трећерођено

2-четворорођено                                              7 – четворорођено

1-седморођено                                                  1-  петорођено

 

Укупно: 66 деце                                              Укупно: 77 деце

  

              2018. година                                                2019. година

 

33- прворођено                                              27-прворођено

39- другорођено                                            26-другорођено

8- трећерођено                                              8- трећерођено

2- четворођено                                              4- четвроророђено

1-петорођено                                                2- петорођено

1-деветорођено

 

Укупно: 84 деце                                            Укупно: 67 деце      

 

   

              2020. година

 

        41- прворођено

        19- другорођено

        20-трећерођено

         3-четворорођено

         1-петорођено

          1-десеторођено

 

 Укупно: 85 деце

                               

 Извор података: Дом здравља „Кнић“ у Книћу;                                   

 

У току  2020.године право на дечији додатак остварило је  укупно 166 породицa. Редован износ  дечијег додатка је  3.084,43 динара, увећан износ за 30% је 4.009,76 динара, за децу са сметњама у развоју и кориснике додатка за туђу негу и помоћ 4.626,6,35 динара, увећан износ по више основа је 5551,98 динара.

 

Право на новчану накнаду за друго, треће, четврто и пето дете по општинској одлуци је остварило укупно 89 породиља        .

Право на родитељски додатак по Закону о финансијској подршци са децом, остварило је  укупно 91   породиља.

Родитељски додатак за друго дете исплаћује се за друго дете у 24 месечне рате, а за треће и четврто ислаћује се у 120 месечних рата.

Родитељски додатак за прво дете у износу од 102 814,43динара исплаћује се једнократно, за друго дете износи од 246.754,63 дин. Исплаћује се у 24 месечне рате а за треће дете износ од 1.480.527,78 динара и четврто дете износ од 2.220.791,67 динара исплаћује се у 120 месечних рата.

Одлуком Општине Кнић и током 2020 године  се признавало право  незапосленим породиљама у  износу од 12.000,00 динара, у временском трајању од годину дана.

Извор података: Општинска управа Кнић;

 

У току 2020.године, према евиденцији Месних канцеларија, преминуло 214 лица (  2019- 174,2018- 204,2017-200, 2016- 165, 2015- 184 ). У 2020. години број умрлих је већи него у претходној години  за 40 лица.

 

   Извор података: Општинска управа Кнић;

 

 

Број домаћинстава у општини је око 5.000, и сва домаћинства су претежно сеоског типа осим малог броја који се налазе у урбаном делу варошице Кнић, Топонице и Груже.

Према запажањима са терена све је већи број старачких домаћинстава, у којима живе стара лица без потомака и број домаћинстава у којима не живи нико.

Према евиденцији Националне службе за запошљавање у Општини Кнић има 952 ( 2019-1031 2018-1065, 2017-1204, 2016-1.391) незапослених лица, од тога 556 су жене. У односу на 2019 годину, 79 мање незапослених  лица . Циљна група незапослених  по  структури  година  живота  је следећа :

 

–  Од 15-19 година укупан број  незапослених је 35,  од тога 8  жена;

–  Од 20-24 године укупан број  незапослених је 85, од тога 50 жене;

– Од 25-29 година укупан број незапослених је  101, а од тога 74жене;

– Од 30-34 година укупан број  незапослених је 92 од тога 68 жена;

– Од 35-39 година укупан број незапослених је  91, од тога  60 жена;

– Од 40-44 година  укупан број незапослених је 102, од тога 63 жена;

– Од 45-49 година  укупан  број  незапослених је 124, од тога  75 жена;

– Од  50-54 године укупан број незапослених  је 118, од тога 68 жена;

– Од 55-59 година укупан број незапослених је 120, од тога 59 жена;

– Од 60-64 година укупан број незапослених је 84 од тога 31 жена;

Укупан број  незапослених лица  у 2020 години је 952 ( 2019 година- 1031, 2018-1065, 2017 години је 1204, 2016.години је 1.391, 2015.години  је 1.336),  од тога  556 жене. До смањења броја незапослених лица дошло је из разлога што су се многи определили за средства за покретање приватног предузетнишва у области пољопривреде. Наиме, коришћене су субвенције како са националног нивоа тако и са локалног. Средства су искоришћена за област воћарства, сточарства и сл.

Број предузетничких радњи и привредних друштава на територији Општине Кнић је у порасту.

 

Извор података: Национална служба за запошљавање

 

         Према евиденцији Републичког фонда ПИО  на дан 31.12.2020. године у Општини Кнић има 3457 пензионера   (2015 – 3.795, 2016- 3.725, 2017- 3644, 2018-3540, 2019-3457) пензионера, што је  за  107  пензионера  мање него  на исти дан пре годину дана .

По структури:

– 1.828 лица су  пензионери из  радног односa ( инвалидских 238, старосних 1087 и 503 породичних);

– 1397  пољопривредних пензионера ( инвалидских 97, старосних 1179 и породичних 121);

–  115 из категорије самосталних делатности ( 12 инвалидских, старосних 79 и породичних 24);

–  10 су војни пензионери ( 1- инвалидски, 5 -старосних и породичних 4);

 

Висина  минималне пензије за Децембар 2020. године за  категорију запослених је 15.113,01 РСД, а висина минималне пољопривредне пензије је 11.881, 50 РСД.

 

Извор података: Републички фонд за ПИО-Филијала    Крагујевац

  

 

Школске  2019/2020. године у Општини Кнић Основну школу похађа  748 ученика  што је за 51 ученика мање него у претходној години  (  2019-799, 2018-824, 2017 година -877, 2016 година – 906  ученика, 2015 година – 939 деце) .

Средњу школу похађа 246 ученик ( 201 прошле године) што је  за 45 ученика више него прошле године.

 

Табела 1.

Број ученика у матичним школама на подручју Општине Кнић

 

ОШ СВЕТИ САВА’ ТОПОНИЦА

 

Назив места I раз. II раз. III раз. IV раз. V раз. VI раз. VII раз. VIII раз. Свега
ТОПОНИЦА 15 12 9 15 16 14 20 14 115
БАРЕ 5 6 9 6 14 14 9 13 76
ЗАБОЈНИЦА 8 2 3 3 7 4 4 4 35
БОРАЧ 4 2 3 /         9
БЕЧЕВИЦА / / / /        
КОЊУША / 4 6 3         13
ГРИВАЦ / / / /         /
ЉУЉАЦИ / / / /         /
БРЊИЦА 2 / 3 1         6
ДУБРАВА / / / /         /
С В Е Г А : 34 26 33 28 37 32 33 31 254

 


ОШ ‘ВУК КАРАЏИЋ’ КНИЋ

Назив места I раз. II раз. III раз. IV раз. V раз. VI раз. VII раз. VIII раз. Свега
КНИЋ 17 33 18 23 32 44 32 37 236
ГУНЦАТИ 2 4 1 2         9
ПОЉЦИ 1 1 4 3         9
ВУЧКОВИЦА 1 1 2 /         4
ЖУЊЕ / / / /          
Б.БРДО 2 1 2 3         6
ДРАГУШИЦА 3 / 2 2         7
ПРETOKE / 3 1 3         7
РАШКОВИЋ / / / /         /
                   
С В Е Г А  : 25 46 28 36 32 44 32 37 280


ОШ ‘РАДА ШУБАКИЋ’ ГРУЖА

Назив места I раз. II раз. III раз. IV раз. V раз. VI раз. VII раз. VIII раз. Свега
ГРУЖА 11 26 18 14 22 17 30 22 160
ГУБЕРЕВАЦ 3 3 4 7 4 9 7 6 43
ПАЈСИЈЕВИЋ 1 4 2 4         11
ЉУБИЋ / / / /         /
ЛЕСКОВАЦ / / / /         /
ЧЕСТИН / / / /         /
ВРБЕТА / / / /         /
                   
С В Е Г А  : 15 33 24 25 26 26 37 42 214

 


СРЕДЊА ШКОЛА КНИЋ
 

 

 

Смер Број ученика Број одељења
Финансијски администратор           96              4
Пословни администратор           /              /
Туристички техничар            16              1
Машински техничар за компјутерско конструисање            67              3
Бравар-заваривач           22              1
СВЕГА          201              9

 

 

Просечна  зарада без пореза и доприноса,односно нето зарада  у Книћу за децембар месец  2020.године износи:53.258,00 динара ( 2019- год- 42.926,00 дин. 2018-42.909,00 Р 2017 год.-41.319,00 РСД ,2016.год. -39.893,00 РСД, 2015.год. -40.60.1,00 РСД, 2014.год. -38.995,00) а нето зарада по запосленом у Републици Србији за исти месец износи 60.026,00 РСД.

Просечна  зарада без пореза и доприноса,односно нето зарада  у Книћу за децембар месец  2020.године износи:53.258,00 динара( 2019-.год- 42.926,00 дин. 2018-42.909,00 Р 2017 год.-41.319,00 РСД ,2016.год. -39.893,00 РСД, 2015.год. -40.60.1,00 РСД, 2014.год. -38.995,00) а нето зарада по запосленом у Републици Србији за исти месец износи 60.026,00 РСД.

Извор података: Републички завод за статистику;

 

 

КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

Током 2020 године, од јула месеца, одласком правника у пензију Центар за социјални рад Кнић остаје без радника на управно-правним пословима. У складу са Инструкцијом министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Уредбом о забрани новог запошљавања, без сагласности Комисије владе за пријем радника , Центар није могао да ангажује радника на управно-правним пословима и организација рада Центра је била у многоме отежана и није могао да обавља делатност због које је основан. Том приликом многи корисници новчаних давања су били ускраћени за признавања и обнављања права на новчану социјалну помоћ, једнократне новчане помоћи…  До 31.12.2020. године није добијена сагласност Комисије владе за пријем радника на упражњено место правника.   Препознаје  се и потреба за ангажовањем 1 лица на техничким пословима  – возача .  Актом о систематизацији, министарство  је дало сагласност за место возача које је такође, актуелно упражњено. Према акту о систематизацији на коју је дата сагласност Министарства за рад, запошљавање,борачка и социјална питања центар има права на ангажовање 7 извршилаца док је у Центру на дан 31.12.2020. год. ангажовано 5 извршилаца. У предходном делу извештаја објашњено је кроз карактеристике Општине Кнић да је реч о територијално великој површини ( друга по величини у Шумадијском региону , после града Крагујевца)  и да су села на великој удаљености и разуђености и да је због организовања теренског рада неопходно ангажовање возача.

Такође напомињемо да проблем имамо у организацији доступности услуга корисницима 24 часа, кроз пасивно односно активно дежурство.

Обзиром да Локална самоуправа не опредељује средства за финансирање стручног радника који би радио на пословима пружања услуга сосијалне заштите на локалном нивоу ( за потребе признавања права на једнократне новчане помоћи, санацији објеката социјално угроженим лицима, издавање упута и решења корисницима Помоћ у кући…) у наредној години предлаже се Локалној самоуправи да изнађу начин да се ангажује стручни радник којег би општина финансирала обзиром да је Министарство за рад , запошљавање , борачка и социјална питања издало налог да у време радног времена стручни радници који раде на пословима јавних овлашћења које финансира Република , не могу радити на пословима социјалне заштите за чије обезбеђивање је задужена јединица локалне самоуправе.  – Члан 122. Став 2 Закона о социјалној заштити.

 

У 2020. години  Центар је реализовао делатност у складу са Правилником о организацији, нормативима  и стандардима рада центара за социјални рад, који је  у примени од јуна 2009.године у оквиру једне  унутрашње организационе јединице:

 

 

  1. Служба за непосредну заштиту корисника

 

У Центру је  током 2020. године радно ангажовано укупно 6 радника на неодређено време које финансира Република . Одласком током године у пензију правника,  укупан број запослених у Центру за социјални рад „Кнић“  на дан 31.12.2020. године пет (5).

Од тога,  1специјални педагог који обавља  и послове директора Центра,  3 стручна радника који су водитељи  случаја  (1 дипломирани социјални радник, 1 социјални радник и 1 психолог). Социјални радник  ради комбиновано  као водитељ случаја  и обавља послове супервизора. Финансијско рачуноводствене послове  обавља 1 запослена радница.

 

Према  старосној структури   запослени у старосној групи:

 

од 60-65 година – 1 запослена,

од 50-60 година  – 3 запослена,

од 40-49 година – 1 запослена радница.

Све запослене су жене.

 

У 2020.години у Центру је  укупно евидентирано 1021 предмета што је за 136 мање у односу на прошлу годину (2019- 1257,2018-1157, 2017-1262,2016. -1.033 предмета) . Реч је укупном броју премета (по захтеву странака, по службеној дужности  и вануправних предмета). Током 2020. године један водитељ случаја  дужио је 340 предмета, што је за 79 мање него прошле године.

 

 

УСЛОВИ РАДА

 

 

Центар за социјални рад Кнић, налази се у згради  Општине Кнић,  користи  3 канцеларије у приземљу  површине  40м2. Сви стручни радници Центра користе рачунаре,  али још увек недостају барем  две канцеларије   тако да више  водитеља случаја  деле  исту канцеларију што знатно утиче на квалитет рада   као  и на дискрецију корисника коју исте траже и која је нужна имају у виду да се ради о најосетљивијој проблематици и највулнерабилнијој категорији корисника. Такође недостаје и просторија за реализацију личних контаката у контролисаним условима која се предлаже у вискоконфликтним разводима и поремећеним породичним релацијама.

Центар  користи  теренско возило   „DACIA DUSTER“, које је набављено  у складу са пројектом  „Унапређење положаја  ИРЛ лица“, који је финансирала Делегација Европске Уније у Србији.

Корисницима са инвалидитетом је  омогућен приступачан улаз  у Центар за социјални рад, обзиром да су просторије лоциране у приземљу  зграде општине Кнић, са бочне стране, где постоји споредни улаз и приступ особама са инвалидитетом. На тај начин особе са инвалидитетом могу несметано обављати и друге послове у згради општине Кнић.

Делатности  Центра за социјални рад у Книћу доступне су и јавност се  може информисати преко сајта Општине Кнић.

 

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ОБУКА  У ЦЕНТРУ  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

У 2020. години  стручни радници  Центра   нису учествовали на семинарима, конференцијама и стручним скуповима  , нити су исти организовани од стране  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, представника система социјалне заштите, установа и пружаоца услуга због актуелне епидемиолошке ситуације. У децембру месецу супервизор је уцествовао  na  једној on line супервизиској радионици која је био организована од стране Републичког завода за социјалну заштиту.

 

Сви стручни радници Центра су учлањени у Комору социјалне заштите и добилу су одговарајуће лиценце за рад, за вођење случаја.

Постоји потреба за обуком једног стручног радника за супервизора о чему је извештен Републички завод за социјалну заштиту.

У извештајној години  Центар  је обележио 30 година  постојања и рада, који је обележен скромно  у кругу  запослених  .

 

Стручни радници исказали су потребе за следећим едукацијама:

 

  1. Унапређење капацитета стручних радника социјалне заштите од насиља и злоупотребе путем интернета
  2. Насиље у породици и институционална заштита
  3. Превладавање стреса на послу и професионалног изгарања

 

КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

– УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА

 

У 2020 години, Центар за социјални рад Кнић  је укупно евидентирао  952  корисника  , од тога  482  корисника   женског  пола  и  470 корисника мушког пола. Претходних година, (   2019- 1031, 2018- 1065, 2017-1090,2016. 1.100 корисника; 2015. – 1.211 корисника; 2014. – 1. 248 корисника; 2013. – 1.155 корисника; 2012.- 1.269 корисника). Број корисника у 2020. години је мањи  за  79 корисника у односу на 2019 годину. У структури  корисника   доминантна категорија су  одрасла лица . Примењено је укупно 3.479    мера и услуга социјалне заштите.

У односу на укупан  број становника  Општине Кнић (14.237) корисници социјалне заштите чине око 7,0% и  сви су  са сеоског подручја.

 

Током 2020.године   различитим облицима, мерама и услугама социјалне  заштите било је обухваћено 204-торо деце,  ( 2019-224,2018- 228, 2017-190, 2016 – 195, 2015 – 299; 2014 – 301; 2013-211 деце), што је за 10 деце мање него   у односу на 2019. годину . У извештајној години највећи је број деце корисника новчаних материјалних давања преко Центра. У структури   деце  и даље су  најдоминантнија деца  са проблемом/потребом социјално материјално угрожена  – 100, затим деца чији се родитељи споре  око вршења родитељског права 33, деца са проблемима у понашању 15 торо, деца особе са инвалидитетом  12-торо и 15 деце из породица у којима је присутно насиље у партнерским релацијама,деца са проблемима у понашању 15.

Мером сталне старатељске заштите било је обухваћено  15 деце .

У  хранитељским породицама у 2020.  години евидентирано  је 15 деце од чега, 6 деце на сродничком хранитељству и 9 у другој хранитељској породици. Када је у питању проблем односно разлог смештаја доминантно је, као и предходних година, занемаривања. Током 2020 . године, код 3 детета је пресатало право на породични смештај а 1разлог је еманципација младе особе и 2 повратка у биолошку  породицу. Током 2020 године признато је 1 ново право за смештај детета у хранитељску породици.

У општини Кнић има 10 хранитељских породица које су прошле  обуку  и имају сертификат за пружање услуга породичног смештаја.

У 2020.години у Центру је укупно евидентирано 15 малолетника  са проблемима у понашању, и сви су новоевидентирани. Укупан број кривично одговорних малолетника у сукобу са законом на евиденцији Центра је 9. Сви малолетници су у 2020. години први пут еведнтирани и  био је и 1 малолетник са рецидивом. Код седморо кривично-одговорних малолетника изречен је васпитни налог, за 1малолетника је изречен је судски укор и за 1 малолетника изречена је васпитна мера Појачан надзор од стране органа старатељства.

Популација младих  са поремећајима у друштвеном понашању спада такође у једну од најосетљивијих категорија. Лоша економска ситуација  и распад породице  свакако  да су узрочно последично повезани и са  девијантним понашањем малолетника. Уочава се  да агресивно  и бунтовничко понашање младих  постаје  све чешћи вид комуникације, да је све израженије одсуство толеранције, низак праг самоконтроле на фрустрације и конфликтне ситуације. Присутан је  отпор према опште прихватљивим нормама понашања, као и несразмера између излива беса и  агресије и догађаја  који су их изазвали. Уочено је  да млади  недовољно сагледавају последице које могу проистећи из чињења таквих радњи.

 

У извештајној години на евиденцији Центра  било је 15 деце  индиректних жртава насиља из породица са партнерским насиљем.

 

У 2020.години у групацији млади,  одрасли и старији корисници укупан број евидентираних корисника је 748, (   2019- 769,2018-830, 2017-900, 2016.години – 905 корисника; 2015. години – 912 корисника; 2014.години – 947 корисника) што је за 21 корисника мање  него у  2019.години.

 

У односу на укупан број корисника у 2020.години  ова старосна групација чини  око 80 %. У овој старосној групи су најдоминантнија социо-материјално угрожена лица 403.

У извештајној години 45 корисника користило је услугу  смештаја. Домски смештај користило је током 2020. године укупно 37 .Број пунолетних корисника којима је у току године прекинут домски смештај је 12. Разлог престанка је смрт корисника.

 

У старосној групи старијих укупно је у 2020.г.евидентирано  248 корисника .Доминантна категорија су корисници ночаних социјалних примања.            У структури старијих, према месту пребивалишта, сва лица су евидентирана на сеоском подручју. Старији корисници  су  евидентирани  из  самачких  – старачких домаћинстава . Као  проблем /потреба   евидентирана  код  старијих корисника   су хроничне болести и  недостатак средстава за живот.

 

У  2020.год.укупан број евидентираних са проблемом/потребом  социо-материјалне угрожености је 503 ,  што је за 171  корисника мање у односу на прошлу годину. Разлог је немогућтво остваривања права услед недостатка обрађивача, одн.правника на управно правним пословима.. Од тога:  100 деце, 17 младих, 263 одраслих лица и 108 су  старији корисници.

У овој групацији су и корисници других материјалних давања који су у складу са Одлуком о социјалној заштити општине Кнић  остварили право.

У 2020. години укупан број појединаца,  породица корисника новчане социјалне помоћи је 197,  што је за 51 мање у односу на прошлу годину. ( 2019- 248. 2018-175 ) . Разлог је н апред наведен- 6 месеци без правника. У структури породица корисника новчаних помоћи најзаступљеније су породице  појединци 120, што чини око  60% укупног броја, двочланих породица 44, трочланих 19, четворочланих  10, пет и више чланова  14 породица. У структури ових породица  има  одраслих и старијих лица .

Током 2020 године због немогуства решавања захтева за једнократне новчане помоћи реализован је веома мали број једнократних новчабих помоћи.  Највећи број једнократних  новчаних помоћи по Одлуци  признат је за  потребе лечења и плаћања комуналних услуга (електрична енергија и огрев).

Планиран буџет Општине Кнић по Одлуци о социјалној заштити је 4.600.000 РСД , а реализовано је свега 1.413.365,37 РСД.  За једнократне новчане помоћи планирано је 2.500.00 динара а реализовано је свега 639.503,57 .

Буџетом Општине Кнић за 2020. годину планирана су и реализована средства за санацију објеката за социјално угрожена лица. У извештајној години  планирана средства су износила 500.000,00 РСД и реализовано је свега 49.735,90 РСД .  За услугу Сигурна кућа Прихватилиште,   реализовано је 0 динара од планираних 500.000,00 динара.

 

Послови ЦСР на остваривању права, примени мера и обезбеђивању услуга

 

Током 2020. Године Центар је поступао на  остваривању права и обезбеђивању услуга корисницима.

Од тешкоћа издвајамо:

  • Кратки рокови у поступању по захтевима Основног суда, у поступцима уређења родитељског односа и развода брака;
  • Учешће Центра у давању мишљења, у поступцима лишавања родитељског права, када је тужилац други Центар за социјални рад;
  • Организовање стручних радника за непосредан рад на терену (проблем превоза – возач)
  • Недостатак простора/канцеларија за рад са корисницима (3 стручна радника у 1 канцеларији и за реализацију личног контакта у контролисаним условима);
  • Чекање на реализацију смештаја у установе социјалне заштите, Геронтолшки центар и Завод за збрињавање одраслих „Мале Пчелице“;
  • Попуњеност капацитета Прихватилишта у Крагујевцу;

 

                 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

 

На основу економских показатеља  Општина Кнић  је  сврстана у  трећу  групу  најнеразвијенијих Општина  у Србији. Проузроковано оваквим стањем  дошло је  до појаве  великог броја  захтева  грађана Општине Кнић  према  Општини за  остваривање неког права  по основу Општинске одлуке  о социјалној заштити.

Када је у питању  коришћење услуга социјалне заштите Центар у Книћу је упућен на друге пружаоце услуга социјалне заштите у другим општинама, пре свега Крагујевац, Геронтолошки центар,  Прихватилиште за одрасле и старије и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

Услуга за помоћ у кући за старије реализовала се у 2020. години и било је обухваћено 96 корисника а услугу је пружало 15 геронтодомаћица.

Средства за пружање ове услуге обезбеђена су из наменских трансфера за неразвијене општине.  Општина Кнић је кроз поступак јавне набавке ангажовала, закључивањем уговора  за пружање услуге “Помоћ у кући старим лицима“ понуђача, правно лице „Нивеус тим“ из Горњег Милановца. Центар за социјални рад је вршио избор корисника, и признавао право на ову услугу. Пружена помоћ кроз ову услугу се огледала у  одржавању личне и хигијене стамбеног простора, набавка животних намерница и лекова, припреми оброка и сл.

На основу извештаја са терена герентодомаћица и праћења услуге од стране стручних радника, процена је да у Општини Кнић, постоји потреба за даљом имплементацијом развојем услуге помоћи у кући.

План је да се и у 2021.години, кроз средства из наменских трансфера, настави са пружањем услуге Помоћи у кући старијим и инвалидним лицима.

У 2020.години постојала је добра сарадња са Локалном самоуправом у делу препознавања потреба корисника и усмеравања планираних финансијских средстава за кориснике.

        

                                                                          Директор

                                             Александра Спасојевић,спец.педагог