POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

 

1.Fotokopija lične karte (za punoletna lica)

2.Originalna lekarska dokumentacija za tešku, hroničnu bolest ( otpusna lista, najnoviji nalaz lekara specijaliste)

3.Potvrde penzijsko-invalidskog osiguranja:

     -da nije korisnik penzije i invalid rada sa preostalom radnom sposobnošću

     -da nije lice koje samostalno obavlja delatnost

     -da nije zemljoradnik koji podleže obaveznom penzijsko-invalidskom osiguranju