POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA HRANITELJA

Kopija lične karte

Izvod iz matične knjige rodjenih

Izvod iz matične knjige venčanih

Uverenje o državljanstvu

Lekarsko uverenje

Potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima

Potvrda o imovini

Uverenje da nije osudjivan  ( MUP )

Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga odnosno da nije podignuta optužnica  ( Sud )

Uverenje da nije lišen roditeljskog prava  ( Sud )

Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti ( Sud )

Potvrdu da nije na evidenciji lica protiv kojih je odredjena mera zaštite od nasilja u porodici ( Sud )