DOKUMENTACIJA ZA NOVČANU SOCIJALNU POMOĆ

I. ZA RADNO SPOSOBNE ČLANOVE PORODICE
( od 18 god.-60 god. za žene i od 18 – 65 za muškarce )

1. Fotokopija lične karte ( sa JMBG ) za punoletna lica 
2. Uverenje iz NSZ ( nacionalne službe za zapošljavanje )o nezaposlenosti
3. Potvrde sa fakulteta za studente , a za mlađu decu potvrdu iz škole da su redovni učenici.
4. Potvrda o prihodima zaposlenog člana iz predhodna tri meseca, koja predhode mesecu u kome je podnet zahtev za NSP
5. Uverenje o dohotku iz RUJP ( za punoletna lica )
6. Uverenje o posedovanju nepokretnosti
7. Izjava o neposedovanju nepokretnosti ( auto, traktor, motor ) pod materijalnom i krivičnom odgovornošću.
8. Izjava da nije zaključio ugovor o doživotnom izdržavanju

II. ZA ČLANOVE PORODICE KOJI SU NESPOSOBNI ZA RAD

1. Fotokopija lične karte ili Izvod iz matične knjige rođenih
2. Izvod za decu do 15 godina , a za stariju decu (punoletnu ) fotokopija lične karte.
3. Potvrdu iz škole ili sa fakulteta da je redovan učenik, student.
4. Rešenje PIO o trajnoj – potpunoj nesposobnosti za rad
5. Doznake za trudnice tj. porodilju na porodiljskom odsustvu
6. Nezaposleno lice ( uverenje iz NSZ ) o nezaposlenosti, i rešenje od tuđe nege za lice o kome se stara.
7. Rešenje PIO o TREĆEM STEPENU radne sposobnosti.
8. Dokaz iz Suda , iz Centra za soc. rad da je pokrenut postupak lišavanja
poslovne sposobnosti, ili PIO da je pokrenut postupak procene radne
sposobnosti.
9. Pravosnažna SUDSKA PRESUDA o izdržavanju , za decu, dete

10. Ček od penzije ( za članove porodice koji su penzioneri )