РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КНИЋ

БРОЈ: 551-32 /22

ДАНА: 19.01.2022. ГОДИНЕ

 

На основу члана 39. Законa о слободном приступу информацијама од јавног значаја (»Сл. гласник РС«, бр. 120/04, 54/07,104/09, 36/10и 105/21) и Упутства за за израду и  објављивање информатора о раду државног органа(»Сл. гласник РС«, бр.68/10) објављује се :

ИНФОРМАТОР О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“ У КНИЋУ

 

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ И ИНФОРМАТОРУ

 

 1. Информатор објављује Центар за социјални рад »Кнић« у Книћу.
 2. Адреса седишта је Кнић, матични број 17273256, порески идентификациони број 101610655, адреса електронске поште:csr@minrzs.gov.rs
 3. За тачност и потпуност података одговорна је Александра Спасојевић, спец. педагог, директор Центра, а у складу са чланом 39. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;
 4. Информатор је први пут објављен дана 20.01.2010. године;
 5. Информатор је последњи пут измењен и допуњен дана 19.01.2022. године;
 6. Информатор је у физичком (штампаном) облику доступан сваког радног дана у времену од 7,00 часова до 14,30 часова, у Центру за социјални рад »Кнић« у Книћу;
 7. Штампана копија се може набавити у Центру за социјални рад »Кнић« у Книћу, 34240 Кнић, код Александре Спасојевић, директора Центра;
 8. Информатор је израђен иу електронском облику, а биће објављен на веб сајту: web sajt : csrknic.rs

 

 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 

ДИРЕКТОР

Директор руководи Центром и представља га пред свим другим субјектима и правним лицима. Краћи опис послова: Обавља послове стручног радника и врши руководеће и организационе послове у Центру за социјални рад »Кнић« у Книћу.

Директор Центра за социјални рад »Кнић« у Книћује Александра Спасојевић, спец. педагог.

 

УПРАВНИ ОДБОР

Марија Јеросимић, председник

Гордана Пантовић, члан

Драган Мирковић,  члан

Љиљана Миљковић – члан

Лоријана Петковић – члан

 

НАДЗОРНИ ОДБОР 

Невена Деспотовић, председник

Данијела Тодић, члан

Горица Милошевић, члан

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Организацију Центра чине:

-Директор

-Служба за непосредну заштиту корисника

 

УПОРЕДНИ ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 

Предвиђен број запослених

 

Стваран број запослених

 

  Број других радно ангажованих лица ( уговор о делу,опривременим /повременим пословима
Бр.7

 

Бр.6

 

 

 

/

 

Током 2021.године, на пословима јавних овлашћења било је ангажовано 6 запослених на неодређено време и 1 запослени ангажован на одређено време, ради замене привремено одсутне запослене, до њеног повратка на рад.

 1. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Једини старешина у Центру је директор Центра, Александра Спасојевић, која у исто време обавља и послове стручног радникаЦентра .

Директор Центра као пословодни орган доноси Одлуке које се тичу организације рада Центра.

 1. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Јавност рада, искључење и ограничавање јавности рада државног органа, регулисана је

следећим прописима:

 

ПОРОДИЧНИМ ЗАКОНОМ (»Сл. гласник РС«, бр. 18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015):

 

Искључивање јавности чл. 206.

(1) У поступку у вези са породичним односима јавност је искључена.

(2) Подаци из судских списа спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.

 

Искључивање јавности чл. 323.

(1) У поступку заснивања усвојења јавност је искључена.

(2) Подаци из евиденције и документације о усвојењу спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.

 

Искључивање јавности, чл. 331.

(1) У поступку стављања под старатељство јавност је искључена.

(2) Подаци из евиденције и документације о стављању под старатељство спадају у службену тајну и њу су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.

 

Права детета/Порекло/чл. 59. ст.3.

Дете које је навршило 15. годину живота и које је способно за расуђивање може извршити увид у матичну књигу рођених иу другу документацију која се односи на његово порекло.

 

ЗАКОНОМ О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ (»Сл. гласник РС«, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење)

 

 

Разгледање списа и обавештавање о току поступка

»Право на разгледање списа и обавештавање

Члан 64.

(1) Право на разгледање списа састоји се од права странке да разгледа списе у присуству службеног лица, да о свом трошку умножи или добије копију списа и да јој се копија списа, о њеном трошку, достави преко поште или на други погодан начин. Списи се разгледају у просторијама органа који чува списе. У оправданим случајевима, списи могу да се разгледају у просторијама другог органа или дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

(2) Ако се документи чувају у електронском облику, орган омогућава разгледање и преузимање докумената у електронском или штампаном облику.

(3) Не смеју да се разгледају записници о већању и гласању и нацрти решења.

(4) Са списима који садрже тајне податке или податке о личности поступа се у складу са законом којим се уређује заштита тајних података, односно заштита података о личности.

(5) Податке о личности са којима се упозна у складу са законом, странка може да користи само ради остваривања права, обавеза или правног интереса у том управном поступку, као и права, обавеза или правног интереса на који може да утиче исход тог управног поступка.

(6) Право на разгледање списа у складу са одредбама овог члана има и заинтересовано лице које докаже свој правни интерес.

(7) Износ трошкова остваривања права на разгледање списа не може прећи износ неопходних трошкова органа за израду и достављање копије списа.

(8) Странка, заинтересовани орган и заинтересовано лице које докаже свој правни интерес, имају право на обавештавање о току поступка.

(9) Одредбама овог члана не дира се у остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја садржаним у документима који чине списе.

 

Захтев за разгледање списа и обавештавање о току поступка

Члан 65.

(1) Захтев за разгледање списа, као и захтев за обавештавање о току поступка, подноси се у писаном облику или усмено. Орган може од заинтересованог лица да затражи да у писаном облику или усмено образложи свој правни интерес.

(2) Орган је дужан да у року од осам дана од пријема захтева обавести странку или заинтересовано лице о томе како могу да разгледају и умноже списе и добију копију списа, или да решењем одбије захтев.

(3) Ако орган у наведеном року ништа не предузме, или одбаци, односно одбије захтев решењем, подносилац захтева може да поднесе жалбу другостепеном органу у року од осам дана.«

ПРАВИЛНИКОМ О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД (»Сл. гласник РС«, бр. 59/2008, 37/2010, 39/2011-др. правилник, 1/2012-др. правилник, 51/2019 и 12/2020 )

 

»Јавност рада, чл. 5.:

(1) Центар је дужан да обезбеди јавност свог рада и да извештава надлежни орган државне управе, односно покрајински орган управе и надлежни орган јединице локалне самоуправе о свом раду,у складу са законом и овим правилником.

(2) Центар обавештава грађане своје општине, односно града о својим законским обавезама и овлашћењима као и услугама и програмима које нуди, путем средстава јавног информисања, јавних предавања, презентација и на друге погодне начине.«

 

»Поверљивост чл. 14.:

(1) Све информације о личним и породичним приликама корисника које  запослени у центру сазнају јесу поверљиве информације.

(2) Поверљивим информацијама сматрају се и:

-имена и адреса корисника и врста пружене услуге поједином кориснику;

-подаци који стоје у захтеву корисника;

-подаци који стоје у извештајима здравствених установа за корисника;

-садржај преписке са другим установама или организацијама, ако та преписка садржи информације о кориснику или другим особама које су са њим повезане.

(3) Не сматрају се поверљивим опште информације које нису повезане са корисником, као што су: трошкови администрације, трошкови појединих услуга, број и структура корисника, број и врста пружених услуга, статистички подаци добијени из истраживања и евалуације рада центра и др.

(4) Приступ досијеима корисника, осим запосленима у центру, обезбедиће се и надлежном надзорном органу, правосудним органима и полицији, кориснику на кога се подаци односе, као и његовом законском заступнику, односно пуномоћнику.

(5) Волонтерима који по уговору обављају приправнички стаж и студентима на пракси може се обезбедити приступ досијеима корисника по претходном одобрењу ментора и уз упозорење о обавези да су дужни да чувају поверљивост података на исти начин као и запослени у центру.

(6) Поједини подаци из досијеа корисника могу се давати другим службама као што су здравствене или образовне установе, служба запошљавања и друге, само ако се за то обезбеди пристанак корисника на кога се ти подаци односе, осим ако другачије није прописано законом.

(7) Име корисника неће бити откривено групама или појединцима који спонзоришу хуманитарне и друге јавне акције без претходне сагласности корисника или чланова његове породице или без претходно усвојеног протокола приступања којим ће се гарантовати поверљивост података.

(8) Донације у натури или новцу биће уручене кориснику на начин који не нарушава његово достојанство и приватност. «

 

СТАТУТ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КНИЋ, број: 551-128/07 од 15.07.2007. године

 

Пословна Тајна

Члан 41.

Пословном тајном сматрају се  они документи и подаци чије би саопштавање неовлашћеним лицима због  њихове природе и значаја било противно интересима установе и корисника услуга.

Član 42

Пословном тајном Центра сматрају се нарочито  она документа и подаци:

 • које надлежни орган прогласи пословном тајном,
 • које надлежни орган као такве саопшти установи,
 • који се односе на послове које установа врши за потребе оружаних снага и одбране,
 • који садрже понуде за конкурс или јавно надметање, за објављивање резултата конкурса или јавног надметања,
 • који су од посебног друштвено-економског значаја,
 • породично-правне и личне природе, који се сазнају приликом стручног рада са странкама.

Član 43.

Документа и податке који се сматрају пословном тајном може другим лицима или органима саопштити само директор или лице које директор овласти.

Запослени који рукују документима и подацима који су проглашени пословном тајном, дужни су да их чувају на безбедном месту и не могу их неовлашћено саопштавати и давати на увид.

Дужност чувања пословне тајне имају сви запослени који је на било који начин сазнају. Обавеза чувања пословне тајне траје и по престанку радног односа у Центру.

 

ОБАВЕЗНИ ПОДАЦИ О ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД „КНИЋ“  У КНИЋУ

 

1.Порески идентификациони број Центра за социјални рад »Кнић« у Книћу је 101610655;

2.Радно време Центра за социјални рад »Кнић« у Книћује од 07,00 до 14,30 часова сваког радног дана (радна недеља траје 5 радних дана у складу са Законом о раду). Радно време организованих јединица-одељења је од ______ до ______(уколико је различито);

3.Физичка адреса Центра за социјални рад »Кнић« у Книћу је 34240 Кнић, адреса електронске поште:  knic.csr@minrzs.gov.rs

4.Контакт телефони Центра за социјални рад »Кнић« у Книћуи организационих јединица 034/510-139, 034/510-992;

5.Телефон службеника овлашћеног за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја  је 0628116555;

6.Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима: директор Александра Спасојевић ;

7.Изглед и опис поступка за добијање идентификационих обележја за праћење рада органа:Актуелно није регулисано;

8.Изглед идентификационих обележја запослених у органу који могу доћи у додир са грађанима по природи свог посла или линк ка месту где се она могу видети:Актуелно није регулисано;

9.Опис приступачности простора за рад Центра и његових организационих јединица лицима са инвалидитетом :

-За обављање делатности Центар користи радне просторије-три канцеларије у приземљу објекта општине Кнић, који се налази у Книћу.

-Укупан простор који Центар користи је површине 40 м2. Постојећи објекат делимично задовољава потребе делатности Центра, према  броју запослених и увећаном броју корисника. Потребан је већи број канцеларија, недостаје  простор за одлагање архивске грађе. Центар је физички доступан, нема архитектонске баријере за приступ инвалидним лицима.

 

СПИСАК НАЈТРАЖЕНИЈИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације које су од Центра тражене више пута, било да је тражено захтевом за  приступ информацијама  од јавног значаја или на други начин су:

 

У току 2021. године Центар је примио следеће захтеве:

1.Писани захтев Биљане Марковић из Београда ул. Средачка бр.7, којим је тражила следеће информације:

 • Информација о прековременом раду запослених у периоду 2016-2019.године и то: име и презиме запосленог, назив радног места, месец, годину, број прековремених сати, разлог за прековремени рад, нето и бруто износ исплаћен за сваки месец на име прековременог рада, за сваког запосленог, број решења или другог акта којим је одређен прековремени рад за сваког запосленог или за групу запослених.
 • Информацију о боловању запослених у периоду од 2016-2019 године и то: име и презиме запосленог, назив радног места, месец, годину, период коришћења боловања, износ умањене зараде за месец у коме је коришћено одсуство са рада по основу боловања.
 • Информацију о службеним путавањима запослених у периоду од 2016-2019 године и то: име и презиме запосленог, назив радног места, период службеног пута, релација/дестинација путавања, разлог путовања, бруто и нето износ обрачунатих и исплаћених дневница за сваки службени пут, извештај о реализованом службеном путу.
 • Информације о новозапосленима коју су засновали радни однос на одређено и неодређено време у периоду 2016-2019. године и то: име и презиме, назив радног места, стручна спрема, износ него и бруто зараде;
 • Информација о лицима којима је престао радни однос заснован на одређено и неодређено време у периоду 2016-2019.године и то: име и презиме, назив радног места, стручна спрема, износ нето и бруто зараде.
 • Информација о ангажованим лицима по уговору о делу, уговора о повремено-привременим пословима и ауторским уговорима у периоду 2016-2019.година и то: име и презиме, садржина текста уговора о ангажовању, стручна спрема, износ исплаћене нето и бруто накнаде.
 • Информација о свим трошковима образовања и стручног усавршавања током 2016. и 2017.године и то: име и презиме запосленог, врста образовања-усавршавања, правни основ за усавршавање и образовање, назив пружаоца услуге, текст закљученог уговора и фактуре за пружене услуге, трошак по запосленим, укупан годишњи планиран и реализован трошак по наведеном основу.
 • Информација о свим трошковима маркетинга, оглашавања, сајмова, промоције, ПР услуга и донација током 2016 и 2017.године и то: назив пружаоца услуге, текст закљученог уговора и фактуре за пружену услугу, и укупан годишњи планиран и реализован трошак по наведеном основу;
 • Информација о пет највећих нето и бруто зарада за месец јануар и месец јун 2016, 2017. и 2018. године и то: износ исплаћене зараде, структуру елемената на основу којих је извршен обрачун зараде, назив радног места, име и презиме запосленог.
 • Информација о јубиларним наградама, солидарној помоћи и позајмицама запосленима у периоду 2016, 2017 и 2018.године и то: име и презиме запосленог, назив радног места, месец у коме је исплата извршена, бруто и нето износ обрачунатих и исплаћених, предмет исплате, правни основ за исплату, службени број одлуке или другог акта о исплати, датум реализоване исплате.

 

 • Копија свих првостепених и другостепених судских пресуда, као и судских одлука по ванредним правним лековима у судским споровима, а које су донете у периоду 2016-2019.године.
 • Копија свих интегралиних записника о извршеним контролама од стране свих републичких и локалних инспекција током 2016 и 2017.године.
 • Информација о свим новчаним казнама и пеналима које су плаћене током 2016. и 2017.године и то: датум плаћања, износ, разлог и правни основ плаћања, назив прумаоца уплате и текст садржине акта о кажњавању.

 

 • Информација да ли овај орган има посебно овлашећно лице за поступање по захтевима за информације од јавног значаја у 2021.години или је то директор, односно уколико у наведеном периоду постоји лице да се достави копија решења/овлаћења за наведено лице од стране директора.

 

Захтев је одбијен у целости због злоупотребе слободног приступа информацијама од јавног значаја тражењем превеликог броја информација, а у складу са чланом 13. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

.

5.ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Центарза социјални рад »Кнић« у Книћуима овлашћења и обавезу спровођења социјалне и породично-правне заштите грађана на територији општине Кнић .

Делокруг рада Центра регулисан је следећим прописима и правним актима:

РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ:

 • Закон о јавним службама (»Сл. гласник РС«, бр.42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005- испр. др. закона и 83/2014- др. закон);
 • Закон о социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр. 24/2011);
 • Породични закон (»Сл. гласник РС«, бр.18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015);
 • Закон о општем управном поступку (»Сл. гласник РС«, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење);
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (»Сл. гласник РС«, бр.85/2005);
 • Закон о раду (»Сл. гласник РС«, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –аутентично тумачење);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (»Сл. гласник РС«, бр.120/2004, 54/2007, 10420/09, 36/2010 и 105/2021);
 • Закон о безбедности и здрављу на раду (»Сл. гласник РС«, бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон);
 • Закон о заштити података о личности (»Сл. гласник РС«, бр.87/2018);
 • Закон о родној равноправности(»Сл. гласник РС«, бр. 52/2021);
 • Закон о посредовању у решавању спорова(»Сл. гласник РС«, бр.55/2014);
 • Закон о спречавању злостављања на раду (»Сл.гласник РС«, бр. 36/2010);
 • Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму(»Сл.гласник РС«, бр. 30/2010);
 • Закон о заштитнику грађана (»Сл. гласник РС«, бр. 105/2021);
 • Закон о јавним набавкама (»Сл. гласник РС«, бр. 91/2019);
 • Закон о финансијској подршци породици са децом (»Сл. гласник РС«, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021 –одлука УС, 53/2021-одлука УС, 66/2021 и 130/2021);
 • Закон о забрани дискриминације (»Сл. гласник РС«, бр. 22/2009 и 52/2021);
 • Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/2001, 99/2004, 100/2004 и 10/2006) ;
 • Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима (»Сл. гласник РС«, бр. 56/2005);
 • Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици ио лицима против којих је одређена мера заштитите од насиља у породици (»Сл. гласник РС«, бр. 56/2005);
 • Правилник о програму припреме за усвојење (»Сл. гласник РС«, бр. 60/2005);
 • Правилник о начину вођења Јединственог личног регистра усвојења (»Сл. гласник РС« бр. 63/2005);
 • Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци (»Сл. гласник РС«, бр. 63/2005);
 • Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима (»Сл. гласник РС«, бр. 97/2005);
 • Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документацији о стручном раду у установама социјалне заштите (»Сл. гласник РС«, бр. 63/93, 10/2006, 36/2008-др. правилник и 59/2008-др. правилник);
 • Правилник о хранитељству (»Сл. гласник РС«, бр. 36/2008 );
 • Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил (»Сл. гласник РС«, бр. 12/2020);
 • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад (»Сл. гласник РС«, б.ј 59/2008, 37/2010, 39/2011-др. правилник, 1/2012-др.правилник, 51/2019 и 12/2020);
 • Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза (»Сл. гласник РС«, бр. 94/2006);
 • Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у области социјалне заштите које финансира Република Србија (»Сл. гласник РС«, бр. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 70/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005, 77/2005, 60/2006 и 8/2011);
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту(»Сл. гласник РС«, бр. 21/2009 и 1/2019);
 • Правилник о стандардном класификационом оквиру и конктном плану за буџетски систем (»Сл. гласник РС«, бр. 20/07…130/2021);
 • Правилник о стручним пословима у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, број 1/2012);
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним пословима у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр.42/2013);
 • Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за социјални рад (»Сл. гласник РС«, бр. 78/2018);
 • Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ (»Сл. гласник РС«, 39/2011);
 • Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјалне помоћи (»Сл. гласник РС«, бр.58/2011);
 • Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр.8/2012);
 • Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета(»Сл. гласник РС«, бр.12/2011)
 • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (»Сл. гласник РС«, бр.42/2013, 89/2018 и 73/2019);
 • Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр.42/2013 и 53/2013);
 • Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатељу (»Сл. гласник РС«, бр.83/2013);
 • Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља (»Сл. гласник РС«, бр.83/2013);
 • Правилник о изгледу и садржини индивидуалног плана активације (»Сл. гласник РС«, бр.118/2014);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 80/92, 40/10);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (»Сл. гласник РС«, бр. 21/2020 и 32/2021);
 • Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (»Сл. гласник РС«, бр. 40/2010);
 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плате запослених у јавним службама (»Сл. гласник РС«, бр. 44/2001………..123/2021-др. закон);
 • Уредба о буџетском рачуноводству (»Сл. гласник РС«, бр. 125/03, 12/06 и 27/2020);
 • Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (»Сл. гласник РС«, бр. 49/10 и 63/2016);
 • Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи (»Сл. гласник РС«, бр. 112/2014);
 • Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање докумената на којима се налазе информације од јавног значаја (»Сл. гласник РС«, бр.8/2006);
 • Упуство за израду и објављивање Информатора о раду државног органа (»Сл. гласник РС«, бр. 68/10);
 • Инструкција центрима за социјални рад о начину издавања уверења органа старатељства о чињеницама од значаја за остваривање права на финансијску подршку породици са децом (Инструкција Министарства број: 011-00-414/2011-13 од 28.06.2011. године);
 • Мере за отклањање неправилности у вршењу посла смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 560-03-619/2006-14;
 • Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21.9.2006. године;
 • Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Министарство рада и социјалне политике, 5.9.2005.године.

 

АКТИ ОСНИВАЧА:

– Одлука о социјалној заштити општине Кнић(„Сл. гласник општине Кнић“, бр. 19/18 од 23.08.2018. године);

 

АКТИ ЦЕНТРА:

 • Статут Центра за социјални рад »Кнић« у Книћу,број: 551-128/07 од 15.07.2007. године,
 • Правилник о систематизацији и унутрашњој организацији Центра за социјални рад »Кнић« у Книћу од 01.04.2009.године;
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду, од 01.09.2020. године;
 • Правилник о раду, број 551-100/11 од 15.10.2011. године;
 • Правилник о повреди радне дисциплине и дисциплинском поступку у Центру за социјални рад „Кнић“ у Книћу, број 551-20/2018 од 19.02.2018. године;
 • Правила понашања запослених у Центру за социјални рад Кнић, број 551-СЛ/2012од 18.02.2012. године;
 • Правилник о организацији буџетског рачуноводства, број 551-297/2020 од 18.05.2020. године;
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду, од 01.09.2020. године;
 • Акт о процени ризика на радном месту и радној околини од 01.09.2020. године;
 • Допуна акта о процени ризика од 01.09.2020. године;
 • Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад од 01.09.2020. године;
 • Правилник о превенцији COVID-a, број 551-201/2020 од 07.08.2020. године;

 

 

6.ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА

Центар за социјални рад решава у првом степену уз примену одредаба Закона о општем управном поступку по захтевима грађана за остваривање права из области социјалне заштите, а у складу са Породичним законом, као орган старатељства врши послове заштите породице, помоћи породици и старатељства.

Центар за социјални рад „Кнић“ у Книћу је обавезу вршио у протеклом периоду и тренутно је у складу са наведеним поступањем врши 

ПРИМЕР:

 

Центру за социјални рад »Кнић« у Книћу, обратиласе дана 31. 11. 2020. године, писаним захтевом П.П. из Кнића, за признавање права на додатак за помоћ и негу другог лица. У захтеву је навела да је теже оболела и да сматра да испуњава услове за признавање наведеног права. Уз захтев је приложила и сву релевантну документацију ( очитану личну карту, уверење да није осигураникРФ ПИО, оригинал налазе и мишљења лекара специјалиста, копију отпусне листе). Захтев је предат у пријемну канцеларију Центра, где је формиран досије. По завођењу захтева у основну евиденцију аката по материји, стручни радник Центра је кроз интерну доставну књигу предметом П.П.задужио стручног радника социјалног рада, који  је предмет уз допис проследио Првостепеном органу вештачења Фонда ПИО Филијала Крагујевац, ради давања налаза, оцене и мишљења о потреби за туђом негом и помоћи. Првостепени орган вештачења је позвао П.Пда се дана 15. 03. 2021. године јави у РФ ПИО-Филијала у Крагујевцу ради прегледа. Дана 10. 04. 2021. године Центру за социјални рад „Кнић“ прослеђени су списи досијеа из РФ ПИО Филијала Крагујевац, комплетни списи предмета П.П.са Налазом, оценом и мишљењемПОВ-а, да П.П.из Кнића не испуњава услове за признавање права на додатак за помоћ и негу другог лица. Центар за социјални рад „Кнић“ јена основу напред изнетог дана 30. 04. 2021.године, донео решење у складу са ЗУП-у којим је захтев за признавање права на додатак за помоћ и негу другог лицаодбијен као неоснован.П.П.је дана 06. 05. 2021. године изјавила жалбу на решење Центра. Жалбу је предала преко Центра за социјални рад „Кнић“, Министарству за рад,запошљавање,борачка и социјална питања. Пошто је утврђено да је жалба благовремена, допуштена и изјављена од овлашћеног лица, комплетни списи предмета прослеђени су Министарству за рад,запошљавање,борачка и социјална питања. Другостепени орган вештачења је потврдио налаз ПОВ-а и списе предмета проследио Центру за социјални рад. Против наведеног решења Министaрства рада,запошљавања, борачка и социјална питања, П.П. покреће тужбом управни спор пред Управним судом. Управни суд својим актом одбија тужбуП.П…..

 

 1. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

 

 РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ:

 • Закон о јавним службама (»Сл. гласник РС«, бр.42/91, 71/94, 79/2005-др. закон, 81/2005-испр. др. закона, 83/2005- испр. др. закона и 83/2014- др. закон);
 • Закон о социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр. 24/2011);
 • Породични закон (»Сл. гласник РС«, бр.18/2005, 72/2011-др. закон и 6/2015);
 • Закон о општем управном поступку (»Сл. гласник РС«, бр.18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење);
 • Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (»Сл. гласник РС«, бр.85/2005);
 • Закон о раду (»Сл. гласник РС«, бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –одлука УС, 113/2017 и 95/2018 –аутентично тумачење);
 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (»Сл. гласник РС«, бр.120/2004, 54/2007, 10420/09, 36/2010 и 105/2021);
 • Закон о безбедности и здрављу на раду (»Сл. гласник РС«, бр.101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон);
 • Закон о заштити података о личности (»Сл. гласник РС«, бр.87/2018);
 • Закон о родној равноправности(»Сл. гласник РС«, бр. 52/2021);
 • Закон о посредовању у решавању спорова(»Сл. гласник РС«, бр.55/2014);
 • Закон о спречавању злостављања на раду (»Сл.гласник РС«, бр. 36/2010);
 • Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму (»Сл.гласник РС«, бр. 30/2010);
 • Закон о заштитнику грађана (»Сл. гласник РС«, бр. 105/2021);
 • Закон о јавним набавкама (»Сл. гласник РС«, бр. 91/2019);
 • Закон о финансијској подршци породици са децом (»Сл. гласник РС«, бр. 113/2017, 50/2018, 46/2021-одлука УС, 51/2021 –одлука УС, 53/2021-одлука УС, 66/2021 и 130/2021);
 • Закон о забрани дискриминације (»Сл. гласник РС«, бр. 22/2009 и 52/2021);
 • Правилник о учешћу сродника у издржавању корисника права у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр. 36/93, 88/93, 20/94, 35/97; 61/2001, 99/2004, 100/2004 и 10/2006) ;
 • Правилник о евиденцији и документацији о издржаваним лицима (»Сл. гласник РС«, бр. 56/2005);
 • Правилник о евиденцији и документацији о лицима према којима је извршено насиље у породици ио лицима против којих је одређена мера заштитите од насиља у породици (»Сл. гласник РС«, бр. 56/2005);
 • Правилник о програму припреме за усвојење (»Сл. гласник РС«, бр. 60/2005);
 • Правилник о начину вођења Јединственог личног регистра усвојења (»Сл. гласник РС« бр. 63/2005);
 • Правилник о начину вођења евиденције и документације о усвојеној деци (»Сл. гласник РС«, бр. 63/2005);
 • Правилник о евиденцији и документацији о штићеницима (»Сл. гласник РС«, бр. 97/2005);
 • Правилник о вођењу евиденције о корисницима и документацији о стручном раду у установама социјалне заштите (»Сл. гласник РС«, бр. 63/93, 10/2006, 36/2008-др. правилник и 59/2008-др. правилник);
 • Правилник о хранитељству (»Сл. гласник РС«, бр. 36/2008 );
 • Правилник о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил (»Сл. гласник РС«, бр. 12/2020);
 • Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад (»Сл. гласник РС«, б.ј 59/2008, 37/2010, 39/2011-др. правилник, 1/2012-др.правилник, 51/2019 и 12/2020);
 • Правилник о извршењу васпитних мера посебних обавеза (»Сл. гласник РС«, бр. 94/2006);
 • Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у области социјалне заштите које финансира Република Србија (»Сл. гласник РС«, бр. 15/92, 100/93, 12/94, 51/97, 70/2003, 99/2004, 100/2004, 25/2005, 77/2005, 60/2006 и 8/2011);
 • Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту(»Сл. гласник РС«, бр.  21/2009 и 1/2019);
 • Правилник о стандардном класификационом оквиру и конктном плану за буџетски систем (»Сл. гласник РС«, бр. 20/07…130/2021);
 • Правилник о стручним пословима у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, број 1/2012);
 • Правилник о изменама и допунама Правилника о стручним пословима у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр.42/2013);
 • Правилник о обрасцу и садржају службене легитимације стручних радника центра за социјални рад (»Сл. гласник РС«, бр. 78/2018);
 • Правилник о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ (»Сл. гласник РС«, 39/2011);
 • Правилник о намирењу потраживања по основу исплаћене новчане социјалне помоћи (»Сл. гласник РС«, бр.58/2011);
 • Правилник о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр.8/2012);
 • Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета(»Сл. гласник РС«, бр.12/2011)
 • Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите (»Сл. гласник РС«, бр.42/2013, 89/2018 и 73/2019);
 • Правилника о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити (»Сл. гласник РС«, бр.42/2013 и 53/2013);
 • Правилник о условима за накнаду трошкова и награду старатељу (»Сл. гласник РС«, бр.83/2013);
 • Правилник о начину подношења извештаја и полагању рачуна старатеља (»Сл. гласник РС«, бр.83/2013);
 • Правилник о изгледу и садржини индивидуалног плана активације (»Сл. гласник РС«, бр.118/2014);
 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе («Службени гласник РС» број 80/92, 40/10);
 • Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе (»Сл. гласник РС«, бр. 21/2020 и 32/2021);
 • Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе (»Сл. гласник РС«, бр. 40/2010);
 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плате запослених у јавним службама (»Сл. гласник РС«, бр. 44/2001………..123/2021-др. закон);
 • Уредба о буџетском рачуноводству (»Сл. гласник РС«, бр. 125/03, 12/06 и 27/2020);
 • Уредба о примени међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор (»Сл. гласник РС«, бр. 49/10 и 63/2016);
 • Уредба о мерама социјалне укључености корисника новчане социјалне помоћи (»Сл. гласник РС«, бр. 112/2014);
 • Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање докумената на којима се налазе информације од јавног значаја (»Сл. гласник РС«, бр.8/2006);
 • Упуство за израду и објављивање Информатора о раду државног органа (»Сл. гласник РС«, бр. 68/10);
 • Инструкција центрима за социјални рад о начину издавања уверења органа старатељства о чињеницама од значаја за остваривање права на финансијску подршку породици са децом (Инструкција Министарства број: 011-00-414/2011-13 од 28.06.2011. године);
 • Мере за отклањање неправилности у вршењу посла смештаја деце и омладине у установе социјалне заштите Министарства рада, запошљавања и социјалне политике, бр. 560-03-619/2006-14;
 • Приручник о поступању при одабиру и примени облика заштите, Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Сектор за социјалну заштиту од 21.9.2006. године;
 • Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања, Министарство рада и социјалне политике, 5.9.2005.године.

 

АКТИ ОСНИВАЧА:

– Одлука о социјалној заштити општине Кнић(„Сл. гласник општине Кнић“, бр. 19/18 од 23.08.2018. године);

АКТИ  ЦЕНТРА:

Статут Центра за социјални рад »Кнић« у Книћу,број: 551-128/07 од 15.07.2007. године;

Правилник о систематизацији и унутрашњој организацији Центра за социјални рад »Кнић« у Книћуод 01.04.2009.године;

Правилник о безбедности и здрављу на раду, од 01.09.2020. године;

Правилник о раду, број 551-100/11 од 15.10.2011. године;

Правилник о повреди радне дисциплине и дисциплинском поступку у Центру за социјални рад „Кнић“ у Книћу, број 551-20/2018 од 19.02.2018. године;

Правила понашања запослених у Центру за социјални рад Кнић, број 551-СЛ/2012од 18.02.2012. године;

Правилник о организацији буџетског рачуноводства, број 551-297/2020 од 18.05.2020. године;

Правилник о безбедности и здрављу на раду, од 01.09.2020. године;

Акт о процени ризика на радном месту и радној околиниод 01.09.2020. године;

Допуна акта о процени ризика од 01.09.2020. године;

Програм оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад од 01.09.2020. године;

Правилник о превенцији COVID-a, број 551-201/2020 од 07.08.2020. године;

 

 1. УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ ПРУЖАЈУ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Подаци о услугама које центар за социјални рад, у оквиру делокруга утврђеног законом, непосредно пружа заинтересованим физичким и правним лицима.

У складу са Законом о социјалној заштити Центар обезбеђује грађанима права од општег интереса које финансира буџет Републике Србије и то: право на новчану социјалну помоћ, додатак за помоћ и негу другог лица и увећани додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавање за рад, смештај у установу социјалне заштите, смештај у другу породицу, друге услуге социјалног рада.

Поред наведених права које финансира буџет Републике Србије, из буџета општине Кнић финансира се право на једнократне помоћи и услугу помоћ у кући.

Услови и рокови за пружање ових услуга предвиђени су одредбама горе наведеног Закона и Закона о општем управном поступку и Одлуке о социјалној заштити општине Кнић.

Категорије лица која могу добити ове услуге су: лица материјално необезбеђена и неспособна за рад и привређивање, способни за рад и привређивање који су се нашли у стању тренутне социјалне потребе, стара изнемогла хронично оболела лица, лица без адекватног породичног старања, лица ометена у развоју и други.

Наведене услуге могу се добити у виду новчаних средстава или обезбеђења адекватног смештаја.

У складу са Породичним законом, Центар обавља послове помоћи породици, заштите породице и старатељства.

 

9.ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

У складу са Законом о општем правном поступку, грађани се Центру обраћају усменим и писаним захтевима. У случају писаног захтева исти се предаје у пријемну канцеларију Центра, захтев прима стручни радник, у складу са одлуком и рапоредом који утврђује директор Центра који помаже странци у састављању захтева и пружа прве корисне информације о евентуалном остваривању неког од права. Након примљеног захтева формира се досије корисника и путем интерне доставне књиге захтев задужује водитељ случаја. Водитељ случајасачињава план рада на случају, организује излазак на лице места ради утврђивања свих релевантних чињеница и по завршеном поступку правним актом (закључак, решење…) одлучује о поднетом захтеву. Рокови за одлучивање по захтеву, у складу са ЗУП-ом су 30 односно 60 дана, а жалбе на донете правне акте подносе се у року од 15 дана од дана пријема, преко Центра, надлежном Министарству.

 

ПРИМЕРИ:

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КНИЋ

 

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

 

 

У складу са Одлуком о социјалној заштити општине Кнић(„Сл. гласник општине Кнић“, бр. 19/18 од 23.08.2018. године), подносим,

 

ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

 

Живим у домаћинству са: сам(_________________________________________________________)

(навести чланове домаћинства)

Једнократна помоћ ми је потребна за: Набавку лекова(____________________________________)

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

________________________

 

ЈМБГ: __________________

 

АДРЕСА

_______________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

 

КОНТАКТ

________________________

 

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА :

ПРИКУПЉА ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА

-Копија  личне карте за сва пунолетна лица

-уколико је лична карта са чипом неопходно је очитати (фотокопија легитимације интерно расељених лица, фотокопија потврде о месту боравка)

– Потврда о висини примања ( за месец који претходи месецу подношења захтева)

– Последњи чек од пензије

 • Ако се предаје за једнократну новчану помоћ на име набавке лекова потребно је приложити извештај изабраног лекара о потребној терапији
 • По потреби и друге доказе

 

ПРИКУПЉА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

– Извод из матичне књиге рођених за децу

– Извод из матичне књиге умрлих

– Уверење општинске пореске управе о задужењу порезом на имовину физичких лица за све пунолетне чланове домаћинства

– Уверење Националне службе за запошљавање

– Изјава о кућној заједници

– Извештај да подносилац захтева није осигураник РФ ПИО

Ако се предаје за једнократну помоћ на име набавке лекова:

 1. Извештај изабраног лекара о потребној терапији
 2. Налаз лекара специјалисте не старији од 6 месеци

3.Рецепт са ценом лека не старијим од 15 дана(са факсимилом и потписом лекара)

4.Отпусна листа не старији од 6 месеци.

 

РЕШЕЊЕ О ПРИЗНАВАЊу ПРАВА НА ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ

 

Република Србија

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

КНИЋ                                                                                                                               

Број:_____-_____//___

Датум: ___.___.20___ .године

К Н И Ћ

ЈМБГ: ________________

 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  “КНИЋУ КНИЋУ, надлежан за решавање  о правима у социјалној заштити на територији Општине Кнић, решавајући на основу чл. 119. Закона о социјалној заштити ( „Сл. гласник РС“, бр. 24/11), у вези  чл. 5. и 8. Одлуке о социјалној заштити Општине Кнић („Сл. гласник Општине Кнић“, бр. 19/18) и чл. 136. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, бр.  18/16 и 95/18-аутентично тумачење), доноси

Р Е Ш Е Њ Е

________________ из ________________, општина Кнић, ЈМБГ ___________________, признаје се право на једнократну помоћ у новчаном  износуод ________динара, за трошкове лечења и  набавке лекова.

О б р а з л о ж е њ е

            Поступак за признавање права покренут је по захтеву странке. Поступајући по захтеву, у спроведеном поступку, овај орган је утврдио следеће:Породица подносиоца захтева је двочлана. _____________ живи са супругом, који остварује право на пензију у износу од око __________ динара. Обоје су остарела лица, неспособна за рад и привређивање, са здравственим проблемима. Приходи које остварују нису довољни за подмиривање трошкова лечења и набавке лекова. Износ пензије је нижи од износа увећане новчане социјалне помоћи, који би именовани остварили по закону о социјалној заштити за два члана. Ова породица се по први пут у 20__. години, појављује  као подносилац захтева за једнократну новчану помоћ.

На састанку стручног тима за заштиту одраслих и старих,  донет је закључак да се подносиоцу захтева призна право на једнократну помоћ, у новчаном износу од _______ динара, обзиром да се именовани корисник налази у стању социјалне потребе и једнократна помоћ му је неопходна за лечење и куповину неопходних лекова.

На основу  напред утврђеног чињеничног стања, чл. 119. Закона о социјалној заштити и члана 5. и 8. Одлуке о социјалној заштити  у општини Кнић, одлучено је као у   диспозитиву решења.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба, Општинском већу општине Кнић, у року од 15 дана  од дана пријема решења, преко овог Центра, без таксе.

Обрада:________________

ДОСТАВИТИ

Кориснику права

Рачуноводству

У  досије                                                                                             Д И Р Е К Т О Р

                                                                  ___________________

___________________________________________________________________________

10.ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

У 2020. години:

у Центру је  укупно евидентирано 1021 предмета што је за 136 мање у односу на прошлу годину (2019- 1257,2018-1157, 2017-1262,2016. -1.033 предмета).

Број поднесака примљених у ЦСР –Закон о општем управном поступку, чл. 58-62 је 1021.

Број покренутих поступака –Закон о општем управном поступку, чл. 90 је 721

Број решења о одбацивању захтева– Закон о општем управном поступку, чл. 92 је 1

У 2020. години, Центар за социјални рад Кнић  је укупно евидентирао  952  корисника.

Претходних година, је било,   2019- 1031, 2018- 1065, 2017-1090,2016. 1.100 корисника; 2015. – 1.211 корисника, 2014. – 1. 248 корисника; 2013. – 1.155 корисника; 2012.- 1.269 корисника. Број корисника у 2020. години је мањи  за  79 корисника у односу на 2019 годину. Примењено је укупно 3.479    мера и услуга социјалне заштите.

– Подаци о пруженим услугама у претходној и текућој години, укључујући табеларни преглед: број тражења одређене услуге, број случајева када је услуга пружена (посебно у року и после истека рока), број и врсте предузетих мера од стране ЦСР-а (уколико је то примерено), број случајева у којим су коришћена правна средства у случају када услуга није пружена или када лице није било задовољно услугом и приказ одлука по тим правним средствима, по врсти.

11.ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА

Приказ кроз једну табелу, у којој би упоредно били приказани приходи

и расходи по одређеним ставкама, односно позицијама у првој претходној, текућој и наредној години:

-о планираним, одобреним и оствареним приходима и расходима

-о одобреним приходима и расходима у првој претходној и текућој години

-о оствареним приходима и расходима у току претходне године

-о оствареним приходима и расходима током текуће године,

 

Износи  су  у  хиљадама  динара

2020

Износ Планираних прихода  и  примања    у  2020.  години су  13.499.000 динара

2020

 

Износ остварених прихода  и примања  10.484.000

Износ  текућих  расхода  за нефинансијску  имовину  10.547.000

2021

Износ Планираних прихода и примања  у текућој  години 14.196.000

Износ  остварених прихода  и  примања 12.196.000

Износ текућих расхода  за  нефинанасиску  имовину  12.215.000

Износ планираних  средстава  у  наредној  години :  20.749.000

Центар за  социјални  рад „Кнић као  корисник јавних  средстава из извора  Буџета Републике  Србије   и  средстава јединице  локалне  самоуправе Општине  Кнић  у  обавези  је  да  врши  месечно , квартално  и  годишње  извештавање  као и  планирање  и  динамика  наменског   трошења   средстава  опредељених  Центру  која  се  планирају  и  реализују  према  потребама за  нормалан  и  неометан  рад  запослених  у  Центру   .

Центар  за социјални  рад  Кнић од  01.01.2021 године своје извештавање    годишње као  и периодичне  извештаје  обавља  преко  Информационог система за   подношење  финансиских  извештаја  . з

Приходи  и  расходи  утврђени  за 2020 годину

 

Екон. класиф

 

Текући

Приходи

Укупан  план

Приходи

Република

Остали

приходи

 

 

733121

 

Текући тран.од  других  нивоа власти 4.600.000 0,00 1.413.000  

 

791111

 

Приходи  из буџета

 

13.499.000

9.071.000 0,00  

 

Текући  расходи

 

         

 

 

411000

Плате  додаци  и накнаде запос 6.705.000 6.592.000 0,00  

 

412000

 

 

Социјални доприноси 1.339.000 1.096.000 0,00  

 

413000

 

Накнаде  у  натури 3.000 3.000 0,00  
414000 Социјална давања  запосленима 350.000 335.000 15.000  
415000 Накнада трошкова  за запослене 325.000 72.000 146.000  
421000 Стални  трошкови 460.000 206.000 182.000  
422000 Трошкови  путовања 180.000 94.000 68.000  
  423000

Услуге

по  уговору

420.000 184.000 236.000  

425000

 

 Текуће поправке  и одржавање 60.000 38.000 13.000  

426000

 

Материјал 408.000 179.000 111.000  

470000

 

Накнаде за социјалну  заштиту из буџета 2.500.000 0,00 649.000  
        7.000  
480000 Остали расходи 20.000 0,00    
     50.000 0,00 49.000  
512000 Машине  и  опрема      
                   

 

 

 

 

 

 

Приходи  и  расходи  утврђени су  у  следећим  износима         за 2021 годину

 

Екон. класиф

 

Текући

Приходи

Укупан  план

Приходи

Република

Остали

приходи

 

 

733121

 

Текући тран.од  других  нивоа власти 4.600.000 0,00 3.240.000  

 

791111

 

Приходи  из буџета

 

14.232.000

8.956.000 0,00  

 

Текући  расходи

 

         

 

 

411000

Плате  додаци  и накнаде запос 7.200.000 6.803.000 0,00  

 

412000

 

 

Социјални доприноси 1.463.000 1.140.000 0,00  

 

413000

 

Накнаде  у  натури 9.000 9.000 0,00  
414000 Социјална давања  запосленима 65.000 65.000 65.000  
415000 Накнада трошкова  за запослене 291.000 186.000 50.000  
421000 Стални  трошкови 1.431.000 560.000 658.000  
422000 Трошкови  путовања 180.000 163.000 0,00  
  423000

Услуге

по  уговору

383.000 133.000 250.000  

425000

 

 Текуће поправке  и одржавање 35.000 20.000 15.000  

426000

 

Материјал 403.000 100.000 163.000  

470000

 

Накнаде за социјалну  заштиту из буџета 3.500.000 0,00 2.495,000  
           
480000 Остали расходи 40.000 7.000 7.000  
     50.000 0,00 49.000  
512000 Машине  и  опрема      
                   

 

                                               

12.ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ИЗНОС ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА

426100-Административни материјал-159.000,00;

512200-Административна опрема-50.000,00

426400-Материјал за саобраћај-140.000,00;

425000-Текуће поправке и одржавање  зграда и објекта-73.000,00

423000-Услуге по уговору-400.000,00

ИЗНОС РЕАЛИЗОВАНИХ СРЕДСТАВА

426100-Административни материјал-132.000,00;

426400-Материјал за саобраћај-42.000.00

512200-Административна опрема-49.000,00

425000-Текуће поправке и одржавање  зграда и објекта-35.000,00;

423100-Услуге по уговору -383.000,00.

13.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

Подаци о средствима које ЦСР додељује другим лицима (нпр. одређене категорије становништва) по неком основу који не подразумева обавезне једних узвратних давања учешћа државном органу (нпр. трансфери, субвенције, субвенције, кредитирање, кредитирање, одобравање услова, дотација, одобравање услова финансирања). плаћања накнада, уступање земљишта, повлашћене цене закупа итд) – у даљем тексту: „државна помоћ“.

У 2021. години, Закључком Владе Републике Србије, број 401-9096/2021 од 07.10.2021. године, одобрена је једнократна новчана помоћ лицима, којима је изузетно угрожен животни стандард, у износу од 850.000,00 динара.

14.ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Зараде запослених према појединим категоријама запослених су:

-Дипл.социјални радник са нето зарадом 78.767,54 динара

-Социјални радник са нето зарадом 64.316,27 динара

-Дипл.психолог са нето зарадом 73.449,16 динара

-Дипл. правник-стручни радник за управно-правне послове са нето зарадом 68.008,49 динара

-Адм.финанс.радник са нето зарадом 46.650,45 динара

Зарада директора ЦСР-а износи 101.455,01 динара, помоћника директора_______/______ секретара _____/______, руководиоца одељења _____/_______, шефа одсека _____/________…

Плате запослених и материјални трошкова у Центру за социјални рад Кнић финансирају се из буџета Републике Србије преко Министарства за  рад, запошлљавање, борачка и социјална питања.

У Информатор ће благовремено бити унете измене у погледу прихода уколико током 2022. године дође до корекција у коефицијентима запослених и цени рада као параметрима за израчунавање зарада и материјалних трошкова.

15.ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

Непокретне и покретне ствари које представљају имовину Центра, су канцеларијски намештај и рачунарска опрема и службено возило DACIA DUSTER. Непокретне и покретне ствари које ЦСР користи по другом основу, као и основ коришћења, је пословни простор који је власништво општине Кнић.

Друга материјална средства која Центар користи на основу међународне и друге сарадње и помоћи је службени аутомобил DACIA DUSTER.

Центар поседује телефонску централу, факс, копир апарат, 7 рачунара, 1 штампач, 1 скенер и 2 лаптопа.

16.ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

ЦСР поседује носаче информација – досије који се чувају у архивима у ормарима који се налазе у просторима Центра ( и актива и пасива). Део носача информација се налази у електронској бази података.

Подаци о месту чувања носача информација односе се како на место чувања по појединим организационим јединицама или посебним местима унутар органа (нпр. архива, библиотека, електронска база, регистар, полицијски регистар, регистарски простор, регистарски регистар, полицијски регистар. заједнички сервер или поједини рачунари).

ЦСР чува информације у складу са прописима о канцеларијском пословању, Уредбом о канцеларијском пословању органа државне управе, Упутством о канцеларијском пословању и Уредбом о електронском канцеларијском пословању органа државне управе. Опис начина чувања у пракси:

Сва релевантна акта налазе се у досијеима корисника ( омоти од тврдог картона). Носачи информација у Центру су папири (досије) који се чувају у архиви (ормари активних и пасивних досија). Део носача информација чува се иу електронској бази података.

Центар за социјални рад поред документације која је у оквиру досијеа корисника поседује:

-записнике са седница Надзорног одбора,

– записнике са седница Управног одбора,

– одлуке донете на тим седницима,

– закључене уговоре везане за пословање Центра,

– закључене уговоре везане за радне односе ( уговори са запосленима).

17.ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

Списак свих врста информација које су настале у раду или у вези са радом ЦСР-а и које се налазе у поседу органа власти и да  се такав списак унесе у информатор.

18.ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ЦСР ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација иначе доступна;

Врсте информација у погледу којих се омогућава приступ:

-У све записнике, одлуке, уговоре који се тичу рада и пословања, Центар за социјални рад увид ће омогућити увек, а у досијеима корисника неће бити омогућен увид у она документа која представљају службену тајну (подаци о старатељству, усвојењу, и сл.), ближе описана у тачки 4. овог Информатора.

-Седницама Надзорног и Управног одбора Центра могуће је присуствовати ако такову одлуку донесе већина чланова ових органа ( у складу са Пословником о раду Надзорног и Управног одбора) и уз образложенписани захтев ради добијања одобрења за присуство.

-Представници репрезентативног синдиката присуствују седницима Управног одбора увек када се разматра о правима и обавезама запослених из радног односа, као ио питањима личног, професионалног и економског интереса запослених.

-О искључењу и ограничењу јавности рада такође у складу са Пословником, одлуку доноси већина чланова ових органа уз детаљно образложење у писаној форми.

 

19.ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

-Тражилац информације подноси писани захтев на неки од следећих начина:

-у писаној форми на поштанску адресу центра: Центар за социјални рад »Кнић« у Книћу

-електронском поштом на адресу:  knic.csr@minrzs.gov.rs

– усмено, преко писарнице Центра, између 8 и 14:30 часова, радним данима

➢ Свако физичко и правно лице може да поднесе захтев за приступ информацијама; Захтев мора да садржи име или назив подносиоца захтева, адресу подносиоца захтева и што прецизнији опис информације која се тражи; Тражилац не мора навести разлог тражења информације, а накнада нужних трошкова издавања информације биће извршена у складу са Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима, се налазе информације од јавног значаја и Трошковником (»Службени гласник РС«,број 8/06) .

Право на приступ информацијама се може остварити тако што ће се тражити нешто од следећег: увид у документ који садржи информацију, копија документа на којем се информација налази, обавештење о томе да ли орган поседује информацију, обавештење о томе да ли је информација иначе доступна;

Центар за социјални рад је дужан да поступи по захтеву без одлагања, а најдуже у року до 30 дана у зависности од врсте тражене информације;

ЦСР је обавезан да омогући приступ информацијама или да донесе решење којим се захтев одбија из разлога који су одређени законом;

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор против решења државног органа, као иу случају да орган нити удовољи захтеву нити донесе решење којим се захтев одбија;

Подносилац захтева има право жалбе, односно право да покрене управни спор, на закључак којим се захтев тражиоца одбацује као неуредан.

 

ПРИМЕР:

З А Х Т Е В

за приступ информацији од јавног значаја

 

На основу члана 15. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (»Сл. гласник РС«, бр. 120/04, 54/07,104/09, 36/10и 105/21), од Центра за социјални рад захтевам:

– обавештење да ли поседује тражену информацију;

– увид у документ који садржи тражену информацију;

– копију документа који садржи тражену информацију;

Достављање копије документа који садржи тражену информацију:

– поштом

– електронском поштом

–  факсом

–  на други начин.

 

Овај захтев се односи на следеће информације: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ______ (навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације)

___________________________________

Тражилац информације / Име и презиме

 

У_______________,

 

___________________________________

Адреса

дана ______20___године

 

Контакт: _________________________

 

___________________________________

(потпис)

( обавезно навести која законска права на приступ информацијама желите да остварите,  као и начин достављања копије докумената; Када захтевате други начин достављања, обавезно уписати који)

 

____________________________________________________________________________

 

Радно време у Центру за социјални рад »Кнић« у Книћу је од 07.00 до 14,.30 часова сваког радног дана (радна недеља траје 5 радних дана у складу са Законом о раду).

Адреса: Центар за социјални рад »Кнић« у Книћу, птт 34240 Кнић .

Е-маил :   knic.csr@minrzs.gov.rs

Телефон/и: 034/510-139

Факс: 034/510-992

Центар за социјални рад »Кнић« у Книћу се налази у приземљу зграде општине Кнић и постоје услови за прилаз лицима са посебним потребама.

 

 

До краја сваког календарског месеца Центар ће у Информатор, уносити све евентуалне промене настале у току тог месеца.

Информатор је израђен у електронском и физичком облику (штампан на листовима) ради редовног ажурирања података о чему је дужан да се стара директор Центра у складу са чланом 39. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

 

 

ДИРЕКТОР ,

Александра Спасојевић, спец. педагог