ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КНИЋ ЗА 2017.ГОДИНУ

 

 

 

Центар за социјални рад

Кнић

Директор

Александра Спасојевић, спец.педагог

Општина ( округ)

Кнић, Шумадијски округ,  Централна Србија

Поштански број

34240 Кнић

Телефони

034/510-992;  034/510-139

Година оснивања

1990.година

 

 

 Основу  за  израду годишњег извештаја  за 2017. годину чине подаци из званичних статистичких извештаја и  подаци  из службених евиденција и извештаја.

  Годишњи извештај намењен је Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичком заводу  за социјалну заштиту РС, Општини Кнић, корисницима као и свим заинтересованим за област социјалне заштите.

 

            ДЕЛАТНОСТ ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

          Највећи број активности  Центар за социјални рад „Кнић“ у Книћу у 2017. години  остварио је  сагласно одредбама:

 

- Закона о социјалној заштити;

- Породичног закона;

- Закона о прекршајима;

- Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити   малолетних лица;

- Закону о збрињавању избеглица;

- Закона о финансијској подршци породици са децом;

- Одлуком о основним и проширеним правима Општине Кнић;

- другим Законима и подзаконским прописима;

  

Центар је у 2017. години радио на следећим задацима:

 

- управним, стручним пословима, у пружању услуга социјалног рада приликом  решавања права из области социјалне заштите,

- откривању и праћењу социјалних потреба грађана и проблема у области социјалне заштите,

- предлагању и предузимању мера у решавању стања социјалне потребе грађана,

- развијању и унапређивању превентивне активности, које доприносе спречавању јављања и сузбијања социјалних потреба,

- пружању дијагностичких услуга, спровођењу одговарајућих третмана, пружању саветодавних услуга,

- вршењу послова старатељства над малолетним и одраслим лицима и покретању поступка из надлежности Основног суда,

- учествује у давању мишљења о поверавању деце и начину регулисања личних контаката,

- пружању помоћи деци и омладини са поремећајима у друштвеном понашању, извршавању васпитних мера, вођењу евиденције о корисницима и пруженим услугама и др. пословима.

 

Поред ових послова, Центар је реализовао права по основу Одлуке о основним и проширеним правима Општине Кнић.

Према Правилнику о нормативима, стандардима и организацији рада Центра за социјални рад, којим се уређују стандарди и организација рада центара, у вршењу јавних овлашћења утврђеним Законом у члану 4. дефинисана су јавна овлашћења:

 

- остваривање права на новчану социјалну помоћ;

- остваривање права на додатак за помоћ и негу другог лица;

- остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;

- остваривање права на смештај у установу социјалне заштите;

- остваривање права на смештај одраслог лица у другу породицу;

- хранитељство;

- усвојење;

- мерама старатељске заштите деце и младих;

- мерама старатељске заштите одраслих и старих;

- одређивању личног имена детета;

- мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права;

- мерама корективног надзора над вршењем родитељског права.

 

У вршењу јавних овлашћења, Центар у складу са Законом, обавља следеће послове:

 

- доставља налаз и стручно мишљење на захтев суда, у парницама, у којима се одлучује  о заштити права и детета или о вршењу, односно лишењу родитељског права;

- доставља на захтев суда, мишљење о сврсисходности мере заштите од насиља у породици, коју је тражио други овлашћени тужилац;

- пружа помоћ у прибављању потребних доказа суду, пред којим се води поступак у спору за заштиту од насиља у породици;

- спроводи поступак процене опште подобности хранитеља, усвојитеља и старатеља;

- спроводи програм припреме будућих усвојитеља;

- врши попис и процену имовине лица под старатељством;

- покреће поступак лишавања и враћања пословне способности;

- сарађује са јавним тужиоцем, односно судијом за малолетнике у избору и примени  васпитних налога;

- спроводи медијацију између малолетног учиниоца и жртве кривичног дела;

- подноси извештај о испуњењу васпитног налога јавном тужиоцу, односно судији за малолетнике;

- присуствује, по одобрењу суда, радњама у припремном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела (саслушање малолетног учиниоца кривичног дела, саслушање других лица), ставља предлоге и упућује питања лицима која се саслушавају;

- доставља мишљење суду пред којим се води кривични поступак против малолетника у погледу чињеница које се односе на узраст малолетника, чињеница потребних за оцену његове зрелости, испитује средину у којој и прилике под којима малолетник живи и друге околности које се тичу његове личности и понашања;

- присуствује седници већа за малолетнике и главном претресу у кривичном поступку против малолетног учиниоца кривичног дела;

- обавештава суд надлежаним за извршење заводске васпитне мере и орган унутрашњих послова када извршење мере не може да започне или да се настави због одбијања или бекства малолетника;

- стара се о извршењу васпитних мера посебних обавеза;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора од стране родитеља, усвојитеља или старатеља и указује им помоћ у извршењу мере;

- проверава извршење васпитне мере појачаног надзора у другој породици и указује помоћ породици у коју је малолетник смештен;

- спроводи васпитну меру појачаног надзора од стране органа старатељства тако што се брине о школовању малолетника, његовом запослењу, одвајању из средине која на њега штетно утиче, потребном лечењу и сређивању прилика у којима живи;

- стара се о извршењу васпитне мере појачаног надзора уз обавезу дневног боравака у установи за васпитавање и образовање малолетника;

- доставља суду и јавном тужиоцу за малолетнике извештај у току извршења васпитних мера о чијем се извршењу стара;

- предлаже суду доношење одлуке о трошковима извршења васпитних мера;

- обавља друге послове утврђене Законом.

 

   Социо-економска обележја Општине Кнић

          Oпштинa Кнић територијално припада Шумадијском округу, окружена oпштинама Крагујевац, Краљево, Чачак и Горњи Милановац. Заузима порвршину од 413 км са 36 насељених места у којима живи 14.237 становника, од тога 7.175  мушкарци  и 7.062. су жене (попис 2011. год.)

Сам географски положај општине обезбеђује веома добру саобраћајну повезаност са околином. Саобраћај се углавном одвија преко регионалних путних праваца Крагујевац - Чачак, Крагујевац - Краљево, Кнић - Баре, Крагујевац-Горњи Милановац, преко којих се обезбеђују излазак на ауто-пут Београд-Ниш и Ибарску магистралу. Повезаност општинског центра Кнића чија се седишта налазе на двадесетом километру магистралног пута Крагујевац-Чачак, са насељеним местима на подручју општине обезбеђују се локалним путевима у дужини од 92 км, од чега је 66 км асфалтирано.

Кнић је од већих градова у у свом окружењу удаљен: од Крагујевца 20 км, Чачка 41км, Краљева 43 км, Горњег Милановца 33 км, а од Београда 140 км. Преко територије Кнића пролази значајан међународни железнички коридор Крагујевац-Краљево, као и два магистрална пута који општину повезују са Ибарском магистралом, Чачком и Горњим Милановцом.

Седиште општине је сеоско насеље Кнић. Општина Кнић се састоји од 36 насеља / села.

Извор  података последњи попис становништва  из 2011. Године Републички завод за статистику ;

  Број новорођене деце у 2017-тој години је укупно 77, што је за  11-торо деце  више него у претходној години.

                    2016.година                                            2017. година

 

        28 – прворођено                                              32- прворођено

        25 – другорођено                                             23- другорођено

        10-  трећерођено                                              14- трећерођено

        2-четворорођено                                              7 - четворорођено

        1-седморођено                                                  1-  петорођено

 

   Укупно: 66 деце                                              Укупно: 77 деце

Извор података: Дом здравља „Кнић“ у Книћу;                                   

 

                                                                                                          

          Право на родитељски додатак по Закону о финансијској подршци са децом, остварило је  укупно  84  породиља, од тога:

 

- 36  породиља за прво дете у једнократном износу од   39.503,21 дин.

- 26 породиља за друго дете у износу од .......................  154.472,52 дин.

- 15 породиља за треће дете  у износу од........................ 278.037,81 дин.

-  7 породиља за четврто  дете у износу од ......................370.713,16 дин.

 

          Родитељски додатак за друго,треће и четврто дете исплаћује се у 24 месечне рате.

 

Одлуком Општине Кнић (Сл.гласник Општине Кнић број1/12) и даље се признаје право  незапосленим породиљама у  износу од 7.000,00 динара, у временском трајању од годину дана, ово право је остварило 84 породиља што је за 21 породиљу више  него прошле године.

У току  2017.године право на дечији додатак остварило је  укупно 207 породица, односно 408 деце (156 прво дете, 153 друго дете, 82 треће дете и 15 четврто дете). Редован износ  дечијег додатка је  2.760,95 динара, док  је увећани износ  3.589,00 динара.

 Право на родитељски додатак за прво дете по општинској одлуци у једнократном износу од 20.000 динара остварило је 36 породиља за прво дете и 1породиља за пето дете.

Извор података: Општинска управа Кнић;

 

 

У току 2017.године, према евиденцији Месних канцеларија, преминуло је 200 лица ( 2016- 165, 2015- 184 ). У 2017. години број умрлих је већи него у претходној години  за 35 лица.

        Извор података: Општинска управа Кнић;

 

 

Број домаћинстава у општини је око 5.000, и сва домаћинства су претежно сеоског типа осим малог броја који се налазе у урбаном делу варошице Кнић, Топонице и Груже.

Према запажањима са терена све је већи број старачких домаћинстава, у којима живе стара лица без потомака и број домаћинстава у којима не живи нико.

Према евиденцији Националне службе за запошљавање у Општини Кнић има 1204  (2016-1.391) незапослених лица, од тога 683 су жене. Циљна група незапослених  по  структури  година  живота  је следећа :

 

   -  Од 15-19 година укупан број  незапослених је 29,  од тога 15  жена;

 

   -  Од 20-24 године укупан број  незапослених је 112, од тога 54 жене;

 

   - Од 25-29 година укупан број незапослених је  137, а од тога 86 жене;

 

   - Од 30-34 година укупан број  незапослених је 132 од тога 92 жена;

 

   - Од 35-39 година укупан број незапослених је  136, од тога  95 жена;

 

   - Од 40-44 година  укупан број незапослених је 144, од тога 90 жена;

 

   - Од 45-49 година  укупан  број  незапослених је 157, од тога  96 жена;

 

   - Од  50-54 године укупан број незапослених  је 163, од тога 87 жена;

 

   - Од 55-59 година укупан број незапослених је 116, од тога 47 жена;

 

   - Од 60-64 година укупан број незапослених је 78 од тога 21 жена;

      

          Укупан број  незапослених лица  у 2017 години је 1.204 (2016.години је 1.391, 2015.години  је 1.336),  од тога  682  жене, што је 15,5% мање у односу на 2016.годину. До смањења броја незапослених лица дошло је из разлога што су се многи определили за средства за покретање приватног предузетнишва у области пољопривреде. Наиме, коришћене су субвенције како са националног нивоа тако и са локалног. Средства су искоришћена за област воћарства, сточарства и сл.

Број предузетничких радњи и привредних друштава на територији Општине Кнић је у порасту.Тренутно у Општини Кнић послује 97 привредних друштава  и 330 предузетника.

           

          Према  евиденцији Националне службе за запошљавање,

у извештајној години  укупан број  корисника  новчане накнаде којима је престало право по Закону је  22, од тога  8 жена, а  укупан број корисника новчане накнаде  којима је исплаћена новчана   накнада  је 138,  од тога   61 жена. Од укупног броја ових  корисника, 1 je особa  са инвалидитетом, 48  корисника је технолошки вишак (од тога 20 женa), стечај 15, од тога 9 жена и остало укупно 74 од тога 33 жене.

Преглед незапослених лица по полу и годинама старости у месецу децембру 2017. године је:

 

од 15-19 година укупно 29, од тога 15 жена;

од 20-24 година укупно 112, од тога 54 жене;

од 25-29 година укупно 137, од тога 86 жена;

од 30-34 године укупно 132, од тога 92 жене;

од 35-39 година укупно 136, од тога 95 жена;

од 40-44 година укупно 144, од тога 90 жена;

од 45-49 година укупно 157 од тога 96 жена;

од 50-54 година укупно 163 , од тога 67 жена;

од 55-59 година укупно 116 од тога 47 жене;

од 60-64 године укупно 78 од тога 21 жена;

и преко 65 укупно 0.

 

Преглед броја незапослених лица по полу и степену стручне спреме у месецу децембру 2017. године:

I степен стручне спреме укупно 268, од тога 163 жене;

II степен стручне спреме укупно 63, од тога 23 жена;

III степен стручне спреме укупно 393, од тога 207 жена;

IV степен стручне спреме укупно 367 од тога 225 жена;

V степен стручне спреме укупно 22, од тога 2 жене.

VI-1степен укупно 16, од тога 11 жена;

VI-2 степен укупно 17, од тога 13 жена;

VII-1 степен,  укупно 57, од тога 39 жена;

VII-2 укупно 1.

Извор података: Национална служба за запошљавање

 

          Према евиденцији Републичког фонда ПИО  на дан 31.12.2016. године у Општини Кнић има 3644 пензионера   (2015 – 3.795, 2016- 3.725,) пензионера, што је  за  81  пензионера  мање него  на исти дан пре годину дана .

 По структури:

 - 1.890 лица су  пензионери из  радног односa ( инвалидских 277, старосних 1074 и 539 породичних);

- 1650  пољопривредних пензионера ( инвалидских 94, старосних 1418 и породичних 138);

-  93 из категорије самосталних делатности ( 15 инвалидских, старосних 61 и породичних 17);

-  11 су војни пензионери ( / инвалидски, 5 старосних и породичних 6);

 

          Висина  минималне пензије за Децембар 2017. године за  категорију запослених је 14.338,72 РСД, а висина минималне пољопривредне пензије је 11.272, 77 РСД.

          Извор података: Републички фонд за ПИО-Филијала    Крагујевац

  

         

Школске  2017/2018. године у Општини Кнић Основну школу похађа 877 ученика,  што је за 29 ученика мање него у претходној години  (2016 година - 906  ученика, 2015 година – 939 деце) .  

 Средњу школу похађа 178 ученика ( 175 прошле године) што је  за 3 ученика више него прошле године.

 

Табела 1.

Број ученика у матичним школама на подручју Општине Кнић

 

                                                         

ОШ СВЕТИ САВА' ТОПОНИЦА

  

Назив места

I раз.

II раз.

III раз.

IV раз.

V раз.

VI раз.

VII раз.

VIII раз.

Свега

ТОПОНИЦА

15

12

7

13

14

14

12

22

109

БАРЕ

4

11

8

3

12

19

20

20

97

ЗАБОЈНИЦА

3

3

4

1

5

10

10

10

46

БОРАЧ

/

2

3

1

 

 

 

 

6

БЕЧЕВИЦА

1

/

/

1

 

 

 

 

2

КОЊУША

2

2

3

5

 

 

 

 

12

ГРИВАЦ

1

1

1

1

 

 

 

 

4

ЉУЉАЦИ

1

/

1

1

 

 

 

 

3

БРЊИЦА

1

4

/

3

 

 

 

 

8

ДУБРАВА

/

/

/

/

 

 

 

 

0

С В Е Г А :

28

35

27

29

31

43

42

52

288

 

ОШ 'ВУК КАРАЏИЋ' КНИЋ

 

Назив места

I раз.

II раз.

III раз.

IV раз.

V раз.

VI раз.

VII раз.

VIII раз.

Свега

КНИЋ

22

21

25

20

37

52

47

38

262

ГУНЦАТИ

2

2

4

1

 

 

 

 

9

ПОЉЦИ

3

2

2

1

 

 

 

 

8

ВУЧКОВИЦА

/

1

4

4

 

 

 

 

9

ЖУЊЕ

/

2

/

2

 

 

 

 

4

Б.БРДО

3

/

7

3

 

 

 

 

13

ДРАГУШИЦА

2

2

2

/

 

 

 

 

6

ПРETOKE

3

2

1

2

 

 

 

 

8

РАШКОВИЋ

/

/

/

/

 

 

 

 

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С В Е Г А  :

35

32

45

33

37

52

47

38

319

 

ОШ 'РАДА ШУБАКИЋ' ГРУЖА

 

 

Назив места

I раз.

II раз.

III раз.

IV раз.

V раз.

VI раз.

VII раз.

VIII раз.

Свега

ГРУЖА

15

22

14

21

23

35

29

39

198

ГУБЕРЕВАЦ

5

5

6

6

6

9

6

7

50

ПАЈСИЈЕВИЋ

3

2

2

5

 

 

 

 

12

ЉУБИЋ

/

/

/

/

 

 

 

 

/

ЛЕСКОВАЦ

1

/

2

3

 

 

 

 

6

ЧЕСТИН

/

/

/

1

 

 

 

 

1

ВРБЕТА

1

/

1

2

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С В Е Г А  :

25

29

25

38

29

44

35

46

271

 

 

 

СРЕДЊА ШКОЛА КНИЋ

 

 

Смер

Број ученика

Број одељења

Финансијски администратор

          75

             3

Пословни администратор

          23

             1

Туристички техничар

           57

             3

Машински техничар за компјутерско конструисање

           23

             1

 

 

 

СВЕГА

         178

             8

 

 

Просечна  зарада без пореза и доприноса,односно нето зарада  у Книћу за децембар месец  2017.године износи:

41.319,00 РСД (2016.год. -39.893,00 РСД, 2015.год. -40.60.1,00 РСД, 2014.год. -38.995,00) а нето зарада по запосленом у Републици Србији за исти месец износи 54.344,00 РСД.

Извор података: Републички завод за статистику;

 

 

КАПАЦИТЕТИ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

 

Центар за социјални рад Кнић препознаје потребу за ангажовањем 1 лица на техничким пословима  - возача. У предходном делу извештаја објашњено је кроз карактеристике Општине Кнић да је реч о територијално великој површини ( друга по величини у Шумадијском региону , после Крагујевца)  и да су села на великој удаљености и разуђености и да је због организовања теренског рада неопходно ангажовање возача.

Такође напомињемо да проблем имамо у организацији доступности услуга корисницима 24 часа, кроз пасивно односно активно дежурство.

 

 У 2017. години  Центар је реализовао делатност у складу са Правилником о организацији, нормативима  и стандардима рада центара за социјални рад, који је  у примени од јуна 2009.године у оквиру једне  унутрашње организационе јединице:

 

  1. 1.      Служба за непосредну заштиту корисника

 

          У Центру је  током 2017. године радно ангажовано укупно 6 радника на неодређено време које финансира Република, тако да је и укупан број запослених у Центру за социјални рад „Кнић“  на дан 31.12.2017. године шест (6). Од тога,  1специјални педагог који обавља  и послове директора Центра, 1 правник,  3 стручна радника који су водитељи  случаја  (1 дипломирани социјални радник, 1 социјални радник и 1 психолог). Психолог  ради комбиновано  као водитељ случаја  и обавља послове супервизора. Финансијско рачуноводствене послове  обавља 1 запослена радница.

          Према  старосној структури   запослени у старосној групи:

од 60-65 година - 2 запослена,

од 50-60 година  - 2 запослена,

од 40-49 година - 2 запослена радника.  

Од тога  су 5 жена  и  1 мушкарац .

           Током извештајне године, на захтевима  који се односе на  заштиту деце и младих ангажована су 3 стручна радника (дипл.социјални радник, психолог и специјални педагог) . На  заштити   одраслих и старих  лица  ангажовано је  2 водитеља  случаја (социјални радници).  Психолог обавља послове водитеља случаја и супервизора у обе службе.

 

          У 2017.години у Центру је  укупно евидентирано 1262 предмета што је у односу на прошлу годину (2016. -1.033 предмета) 229 предмета више. Реч је укупном броју премета (по захтеву странака, по службеној дужности  и вануправних предмета). Обзиром да је број стручних радника у Центру током извештајне године у односу на 2016. годину умањен за 1( одласком једног запосленог у пензију) а са  друге стране услед повећања  обима посла и увећањем  броја премета, на годишњем нивоу долази до значајног повећања предмета којим се дужи  један водитељ случаја. Током 2017.године један водитељ случаја  дужио је  420,66 предмета што је процентуално више  за око 63% у односу на 2016. годину када је један водитељ случаја дужио    258,25 предмета.

                                   

                                     УСЛОВИ РАДА

 

 Центар за социјални рад Кнић, налази се у згради  Општине Кнић,  користи  3 канцеларије у приземљу  површине  40м2. Сви стручни радници Центра користе рачунаре,  али још увек недостају две канцеларије   тако да више  водитеља случаја  деле  исту канцеларију што знатно утиче на квалитет рада   као  и на дискрецију корисника коју исте траже и која је нужна имају у виду да се ради о најосетљивијој проблематици и највулнерабилнијој категорији корисника.

Центар  користи  теренско возило   „DACIA DUSTER“, које је набављено  у складу са пројектом  „Унапређење положаја  ИРЛ лица“, који је финансирала Делегација Европске Уније у Србији.

           Корисницима са инвалидитетом је  омогућен приступачан улаз  у Центар за социјални рад, обзиром да су просторије лоциране у приземљу  зграде општине Кнић, са бочне стране, где постоји споредни улаз и приступ особама са инвалидитетом. На тај начин особе са инвалидитетом могу несметано обављати и друге послове у згради општине Кнић.

Делатности  Центра за социјални рад у Книћу доступне су и јавност се  може информисати преко сајта Општине Кнић.

         

 

ПРОФЕСИОНАЛНА  ОБУКА  У ЦЕНТРУ  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

 

          У 2017. години  стручни радници  Центра  учествовали на семинарима, конференцијама и стручним скуповима који су организовани од стране  Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Републичког завода за социјалну заштиту, представника система социјалне заштите, установа и пружаоца услуга, Сталне конференције градова и општина,  УНИЦЕФ-а и других НВО.

1. „Подршка жртвама трговине људима у систему социјалне заштите - Откривање, процена потреба и планирање подршке у организацији НВО Астра“, Београд 2017.

2. „Услуге смештаја у другу породицу за одрасле и старе-Републички завод за социјалну заштиту,“ Крагујевац 2017.

3.“ Центар за социјални рад Крагујевац,“ НВО AMITY – Насиље над старијим особама  препознавање, превенција и заштита жртава; Крагујевац 2017.

4. “Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјално заштити,“ Ниш 2017.

5. „Од  саветовања до психотерапије  „ – Саветовалиште за брак и породицу, Крагујевац 2017

6. „Побољшање положаја ЛГБТ особа и њихових породицау Србији“- напредни ниво,  ЦПСУ Крагујевац, 2017.

7. “Планирање сталности у ЦСР“- ЦСР „ Солидарност“ –Крагујевац, 2017.

8. “ Промоција водича кроз културну праксу у социјалној заштити “ - ЦПСУ Крагујевац, 2017

9. „ Примена водича кроз културну компетенту праксу у соц. Заштити „  - ЦПСУ Крагујевац, 2017

10. „ Балкански форум“ – Врњачка Бања,2017.

11. „Центар за социјални рад у поступцима са иностраним усвојењем“, Републички завод за социјалну заштиту, Београд 2017

12. „ Примена новог ЗУП- у социјалној заштити“ –Републички завод за социјалну заштиту,  Београд 2017.

13.  „ Интеграција осуђених у друштву- улога систем социјалне заштите“, - Крагујевац, 2017

           Током извештајне године, супервизор Центра и директор су били укључени на радним састанцима у организацији Републичког завода за социјалну заштиту „Супервизијска подршка супервизорима у малим центрима“.

            Током извештајне године Центар за социјални рад „Кнић“ је био домаћин два супервизиска састанка .

           Сви стручни радници Центра су учлањени у Комору социјалне заштите и добилу су одговарајуће лиценце за рад, за вођење случаја.

Постоји потреба за обуком једног стручног радника за супервизора о чему је извештен Републички завод за социјалну заштиту.

 

У извештајној години  Центар  је обележио 27 година  постојања и рада, који је обележен скромно  у кругу  запослених   и представника Локалне самоуправе Општине Кнић .

 

Стручни радници исказали су потребе за следећим едукацијама:

 

  1. Програм основне обуке за супервизоре у Центрима за социјални рад;
  2. Преговарање и медијација у социјалној заштити – унапређење вештина комуникације и разрешавање конфликта;
  3. Примена инструмената за процену афективне везаности у планирању заштите деце;
  4. Програм подршке професионалцима у раду са децом и младима са проблемима у понашању;
  5. Дете са траумом од препознавања до помоћи;
  6. Знање и вештине у приступу корисницима са менталним поремећајима у систему социјалне заштите;
  7. Рад са насилницима у Центру за социјални рад;
  8. Ефикаснија комуникација са старима;

 

Центар за социјални рад „Кнић“ је примио и поступао по 3 притужбе корисника  из области породично- правне заштите на рад Центра. Списи досијеа су прослеђени надлежном Министарству. По поступању Министарства оцењено је да је Центар поступио у складу са важећим Законима и процедурама.

 

  КОРИСНИЦИ УСЛУГА ЦЕНТРА  ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

         

- УКУПАН БРОЈ КОРИСНИКА ПРЕМА СТАРОСНИМ ГРУПАМА

           

          У 2017.години  Центар за социјални рад Кнић  је укупно евидентирао 1.090 корисника , од тога  622  корисника   женског  пола  и  468 корисника мушког пола. Претходних година, (2016. 1.100 корисника; 2015. – 1.211 корисника; 2014. – 1. 248 корисника; 2013. – 1.155 корисника; 2012. 1.269 корисника). Број корисника у 2017. години је мањи  за  10 корисника у односу на 2016 годину. У структури  корисника   око 54,9 % чине  одрасла лица . Примењено је укупно 3.379    мера и услуга социјалне заштите. За 276 корисника  престала је потреба за пружањем услуга социјалне  заштите.

          У односу на укупан  број становника  Општине Кнић (14.237) корисници социјалне заштите чине  7,6% и  сви су  са сеоског подручја.

                            

          Током 2017.године   различитим облицима, мерама и услугама социјалне  заштите било је обухваћено 190-торо деце,  (2016 – 195, 2015 – 299; 2014 – 301; 2013-211 деце), што је за 5 деце мање   у односу на 2016.годину . У извештајној години смањен је број деце корисника новчаних материјалних давања преко Центра. У структури   деце  и даље су  најдоминантнија деца  са проблемом/потребом социјално материјално угрожена  - 113, затим деца чији се родитељи споре  око вршења родитељског права 24-творо, деца са проблемима у понашању 19торо, деца под старатељством 14-торо, деца особе са инвалидитетом  10-торо и остала  деца  са  другим врстама потреба / проблема - 2 .

          Мером сталне старатељске заштите било је обухваћено  14 деце а привременом старатељском заштитом 2 деце. У извештајној години за 2 деце  су донета нова решења о старатељству.

У  хранитељским породицама у 2017.  години евидентирано  је 14 деце од чега, 5 деце на сродничком хранитељству и 9 у другој хранитељској породици. Када је у питању проблем односно разлог смештаја доминантно је, као и предходних година, занемаривање. У току 2017.године реализована су 2 нова смештаја у другу хранитељску породицу.

  У општини Кнић има 13 хранитељских породица које су прошле  обуку  и имају сертификат за пружање услуга породичног смештаја. Од тога 12 породица  имају децу на смештају, 1 породица на дан 31.12.2017. је празна. У 10мпородица деца на смештају су са територије Општине Кнић, а 2  хранитељске породице  имају децу на смештају  из других  Општина.

 

           У 2017.години у Центру је укупно евидентирано 19 малолетника  са проблемима у понашању, и сви су новоевидентирани. Укупан број кривично одговорних малолетника у сукобу са законом на евиденцији Центра је 15-торо. Сви малолетници су у 2017. години први пут еведнтирани и није било малолетника са рецидивом. У наредној  години наставиће се рад са једним малоледником.

Најчешћа кривична дела  у протеклој години  односила су се на  кривична дела  имовинске природе (туча и  крађе и наношење телесних повреда). Охрабрујући податак  је  да у овом извештајном периоду у односу на претходну годину нема рецидивиста у вршењу  кривичних дела.

            Популација младих  са поремећајима у друштвеном понашању спада такође у једну од најосетљивијих категорија. Лоша економска ситуација  и распад породице  свакако  да су узрочно последично повезани и са  девијантним понашањем малолетника. Уочава се  да агресивно  и бунтовничко понашање младих  постаје  све чешћи вид комуникације, да је све израженије одсуство толеранције, низак праг самоконтроле на фрустрације и конфликтне ситуације. Присутан је  отпор према опште прихватљивим нормама понашања, као и несразмера између излива беса и  агресије и догађаја  који су их изазвали. Уочено је  да млади  недовољно сагледавају последице које могу проистећи из чињења таквих радњи.

           У 2017.години за 5 малолетника изречен је васпитни налог поравнање са оштећеним (извињење и надокнада материјалне штете оштећеном).

 

У извештајној години на евиденцији Центра није било деце са категоријом жртве насиља. Два детета су смештена у хранитељску породицу из разлога немогућности, тешке болести родитеља да брине о детету и једно дете  је смештено у хранитељску породицу због занемаривања потреба детета.

За укупно 30 деце из категорије деце  без родитељског старања и деце ОСИ су током године два пута призната права на ЈНП, у износу од 5.000, 00 РСД (за ускршње и новогодишње празнике). 

 У 2017.години у групацији млади,  одрасли и старији корисници укупан број евидентираних корисника је 900, (2016.години – 905 корисника; 2015. години – 912 корисника; 2014.години – 947 корисника) што је за 5 корисника мање  него у  2016.години.

У односу на укупан број корисника у 2017.години  ова старосна групација чини  82,6 %. У овој старосној групи су најдоминантнија социо-материјално угрожена лица 719, односно око 80 %.

 У 2017.години  на евиденцији Центра током године била су  2 корисника који су у потпуности лишени пословне способности, из  предходне године пренета оба корисника. Оба корисника су у старосној групи одраслих. Разлози  потпуног лишавања пословне способности  су болест и сметње у психофизичком развоју.

У 2017.години за 18 корисника примењена је мера старатељске заштите, за 2 корисника је примењена стална старатељска заштита, за  16 корисника примењена је привремена старатељска заштита.

У извештајној години 35 корисник користили су услугу  смештаја.  Од тога  домски смештај   31  корисник, 8 нових смештаја током 2017. године. У категорији старијих, породични смештај  4,  2 корисника  су   користили  услугу Прихватилишта за одрасла и стара лица (1) и Прихватилишта за жртве породичног насиља (1). На крају године је остало активно 30 корисника  који  користе услугу   смештаја. У 5 случајева  услуга смештаја је престала, као разлог  престанка смештаја је смрт корисника.

           У извештајној години  на смештају  у сродничкој породици  налазило се  3 корисника  а у   несродничкој  1 корисник.

          У старосној групи старијих укупно је у 2017.г.евидентирано  254 корисника (2016.год – 219корисника; 2015.год – 289 корисника; 2014.год – 265 корисника; 2013.год – 309 корисника), што је више    за  16% у односу на прошлу годину. У овој старосној групи најдоминантнија су социо-материјално угрожена лица 160 корисника  (2016.год – 113; 2015год – 151; 2014год – 139; 2013.год - 183), што је знатно више корисника у односу на предходну годину и особе са инвалидитетом 127 корисника  (2016.год – 842 корисника; 2015.год – 87корисника; 2014год. – 76 корисника; 2013.год – 89 особа). До повећања у овој старосној групи дошло је из разлога остваривања права на једнократну новчану помоћ, у складу са Одлуком о основним и проширеним правима Општине Кнић.

           У структури старијих, према месту пребивалишта, сва лица су евидентирана на сеоском подручју. Старији корисници  су  евидентирани  из  самачких  - старачких домаћинстава . Као  проблем /потреба   евидентирана  код  старијих корисника   су хроничне болести и  недостатак средстава за живот.

Током године за  3 старија корисника Центар је поступао по пријавама, сумњи на занемаривање и насиље у породици.

  У 2017.години у Центру је  евидентирано 13 пријава које су се односиле на сумњу за занемаривање  и злостављање.  Почетне процене су показале да се ради о психичком насиљу  које је иначе и тешко доказиво. Пријаве су се  односиле  на партнерско насиље  као и на сродничко  насиље (отац-син, супружници сл.).

Центар је поступао по пријавама МУП-а у 12 случајева а у 1 случају је пријава јавне установе – Дома здравља.

Током 2017. Године Центар је у 13 случајева пружао стручну, саветодавну и правну подршку жртвама насиља у породици. Полицијски службеници су у 4 случаја изрекли хитну меру привременог удаљења починиоца из стана .

Суд није изрекао ниједну меру заштите насиља у породици.

За једну корисницу  је обезбеђен смештај у Прихватилишту за жртве породичног насиља у Крагујевцу, при Центру за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“.

У случајевима насиља обавештени су и Полицијска управа  и Основно јавно тужилаштво. 

У току поступка дошло се до сазнања да се радило о проблемима у партнерском функционисању .

Правне савете  корисници  добијају непосредно у Центру за социјални рад.

           У  2017.год.укупан број евидентираних са проблемом/потребом  социо-материјалне угрожености је 836 (2016.год - 822; 2015.год – 870; 2014.год - 953) корисника. Од тога: 117 деце, 34младих, 525 одраслих лица и 160 су  старији корисници.

У овој групацији су и корисници других материјалних давања који су у складу са Одлуком о основним и проширеним правима  општине Кнић остварили право.

У 2017. години укупан број појединаца,  породица корисника новчане социјалне помоћи је  235, што је за 11 породица мање у односу на прошлу годину (2016.год.- 246;  2015.год – 243; 2014.год -243, 2013.год - 224).

У структури породица корисника новчаних помоћи најзаступљеније су породице  појединци 140, што чини око  60% укупног броја, двочланих породица 39, трочланих 20, четворочланих  27, пет и више чланова  9 породица. У структури ових породица  има  одраслих и старијих лица . У 2017.години новоевидентирана су одрасла лица  и старија лица  која живе у самачким домаћинствима. Такође, примећује се пораст броја, како код једнородитељских породица тако и код вишечланих ( четворочланих, петочланих...).

Број корисника додатка за помоћ и негу другог лица  у 2017. години  је 4, што је за 3 корисника мање у односу на прошлу годину.  Број корисника увећаног додатка  за помоћ и негу другог лица је 30, што је за 8 мање у односу на прошлу годину.  Разлику до пуног износа увећаног додатка за помоћ и негу другом лицу остварује 51 корисник (пензионери), што је за 3 више  у односу на прошлу годину.

 

  Највећи број једнократних  новчаних помоћи по Одлуци  признат је за  потребе лечења и плаћања комуналних услуга (електрична енергија и огрев). 

Планиран буџет Општине Кнић по Одлуци о основним и проширеним правима је 4.000.000 РСД , а реализовано је 2.313.847 РСД.

Буџетом Општине Кнић за 2017. годину планирана су и реализована средства за санацију објеката за социјално угрожена лица. У извештајној години  планирана средства су иѕносила 550.000,00 РСД и сва средства су реализована.

                       

Послови ЦСР на остваривању права, примени мера и обезбеђивању услуга

 

Током 2018. Године Центар је поступао на  остваривању права и обезбеђивању услуга корисницима.

Од тешкоћа издвајамо:

-         Кратки рокови у поступању по захтевима Основног суда, у поступцима уређења родитељског односа и развода брака;

-         Учешће Центра у давању мишљења, у поступцима лишавања родитељског права, када је тужилац други Центар за социјални рад;

-         Организовање стручних радника за непосредан рад на терену (проблем превоза – возач);

-         Недостатак простора/канцеларија за рад са корисницима (3 стручна радника у 1 канцеларији);

-         Чекање на реализацију смештаја у установе социјалне заштите, Геронтолшки центар и Завод за збрињавање одраслих „Мале Пчелице“;

-         Попуњеност капацитета Прихватилишта у Крагујевцу;

 

                  ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСЛУГА

 

На основу економских показатеља  Општина Кнић  је  сврстана у  трећу  групу  најнеразвијенијих Општина  у Србији. Проузроковано оваквим стањем  дошло је  до појаве  великог броја  захтева  грађана Општине Кнић  према  Општини за  остваривање неког права  по основу Општинске одлуке  о основним и проширеним правима.

Када је у питању  коришћење услуга социјалне заштите Центар у Книћу је упућен на друге пружаоце услуга социјалне заштите у другим општинама, пре свега Крагујевац, Геронтолошки центар,  Прихватилиште за одрасле и старије и Центар за развој услуга социјалне заштите „Кнегиња Љубица“ Крагујевац.

Услуга за помоћ у кући за старије реализовала се у 2017.години и било је обухваћено 79 корисника а услугу је пружало 15 геронтодомаћица.

Средства за пружање ове услуге обезбеђена су из наменских трансфера за неразвијене општине.  Општини Кнић су опредељена средства у износу од 2.908.648,00 РСД. Општина Кнић је кроз поступак јавне набавке мале вредности ангажовала, закључивањем уговора  за пружање услуге “Помоћ у кући старим лицима“ понуђача, правно лице „Нивеус тим“ из Горњег Милановца. Центар за социјални рад је вршио избор корисника, и признавао право на ову услугу. Пружена помоћ кроз ову услугу се огледала у  одржавању личне и хигијене стамбеног простора, набавка животних намерница и лекова, припреми оброка и сл.

На основу извештаја са терена герентодомаћица и праћења услуге од стране стручних радника, процена је да у Општини Кнић, постоји потреба за даљом имплементацијом развојем услуге помоћи у кући.

План је да се и у 2018.години, кроз средства из наменских трансфера, настави са пружањем услуге Помоћи у кући старијим и инвалидним лицима. 

 

У 2017.години као и предходних година постојала је добра сарадња са Локалном самоуправом у делу препознавања потреба корисника и усмеравања планираних финансијских средстава за кориснике.

                                                                          Директор

                                             Александра Спасојевић,спец.педагог